A Magyar Közlönyök listája (2018)

JELENTÉS KULCSSZAVAK ALAPJÁN:
Kulcsszavak felsorolva, vesszővel elválasztva:
Ebben az évben megjelent közlönyök:
Ettől a Magyar Közlönytől (csak a sorszáma évszám nélkül):
Eddig a Magyar Közlönyig (csak a sorszáma évszám nélkül):
MEHET!

Az alábbi listában pipával lehet megjelölni egy-egy elemet, majd alul, a "Generálás" gombra kattintással a kiválasztott elemek listába rendezve jelennek meg.


Magyar Közlöny - 2018/197
2018. december 12.
239/2018. (XII. 12.) Korm. rendelet
a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról
34768
Magyar Közlöny - 2018/196
2018. december 10.
236/2018. (XII. 10.) Korm. rendelet
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
34729
237/2018. (XII. 10.) Korm. rendelet
a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVII. törvény végrehajtásáról
34730
238/2018. (XII. 10.) Korm. rendelet
a filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről szóló 439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
34734
36/2018. (XII. 10.) AM rendelet
a Madarasi Marhajárás természetvédelmi terület létesítéséről
34735
37/2018. (XII. 10.) AM rendelet
az egyes kedvezőtlen piaci helyzettel érintett agrárgazdasági szakágazatok részére az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatásról
34741
Köf.5019/2018/4. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
34748
33/2018. (XII. 10.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
34754
1665/2018. (XII. 10.) Korm. határozat
Magyarország Európa Tanács Melletti Állandó Képviselete nagyköveti rezidenciájának elhelyezését szolgáló ingatlan megvásárlásával kapcsolatos intézkedésekről
34754
1666/2018. (XII. 10.) Korm. határozat
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Összevont szakellátás jogcím 2019. évi előirányzatának megemeléséről és a sürgősségi betegellátásra vonatkozó hosszú távú koncepció kidolgozásáról
34755
1667/2018. (XII. 10.) Korm. határozat
a közösségi foglalkoztatók működésének biztosítása érdekében a XIV. Belügyminisztérium és a XI. Miniszterelnökség költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
34757
1668/2018. (XII. 10.) Korm. határozat
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 8. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Vállalkozások folyó támogatása alcím, 1. Normatív támogatások jogcímcsoport, 1. Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése jogcím előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
34760
1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozat
a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról
34760
1670/2018. (XII. 10.) Korm. határozat
a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. működési célú kiadásainak fedezete céljából a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, a XI. Miniszterelnökség fejezet és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
34762
1671/2018. (XII. 10.) Korm. határozat
a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsáról szóló 1292/2012. (VIII. 13.) Korm. határozat módosításáról
34765
Magyar Közlöny - 2018/195
2018. december 6.
232/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet
a Nemzetközi Mezőgazdasági Kutatóközpontok Konzorciumának nemzetközi szervezetként történő létrehozásáról szóló, 2011. szeptember 13-án Montpellier-ben aláírt Megállapodás és módosítása kihirdetéséről
34695
233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet
a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról
34704
234/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet
a közigazgatási ösztöndíjjal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
34706
235/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet
az "ELI" Science Park Szeged projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
34711
1652/2018. (XII. 6.) Korm. határozat
Magyarország nemzetközi katonai szerepvállalása növelési lehetőségeinek vizsgálatáról
34713
1653/2018. (XII. 6.) Korm. határozat
az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő további teendőkről
34713
1654/2018. (XII. 6.) Korm. határozat
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2018. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
34714
1655/2018. (XII. 6.) Korm. határozat
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2018. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
34716
1656/2018. (XII. 6.) Korm. határozat
a vízügyi igazgatási szervek 2018. május 1. és október 31. közötti időszakban, jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz-, belvíz-, helyi vízkár- és vízminőség-védekezési tevékenységének, valamint a károsodott vízilétesítmények, védművek helyreállításának finanszírozásáról
34718
1657/2018. (XII. 6.) Korm. határozat
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megvalósuló, a jó kormányzást és a közigazgatás modernizációját szolgáló felsőoktatási képzés- és kutatásfejlesztési feladatok támogatásáról
34718
1658/2018. (XII. 6.) Korm. határozat
a Beruházás ösztönzési célelőirányzat megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-módosítás nélküli túllépésének engedélyezéséről
34719
1659/2018. (XII. 6.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a Veszprém Aréna bővítésének és korszerűsítésének megvalósításához szükséges intézkedésekről
34719
1660/2018. (XII. 6.) Korm. határozat
a kárpátaljai médiafejlesztési program 2019. évi működéséhez és technikai fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról
34723
1661/2018. (XII. 6.) Korm. határozat
a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program harmadik üteméről, az ahhoz szükséges források biztosításáról, valamint a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első és második üteméről szóló kormányhatározatok módosításáról
34723
1662/2018. (XII. 6.) Korm. határozat
a Tungsram Operations Kft. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
34724
1663/2018. (XII. 6.) Korm. határozat
a moszuli szír katolikus és szír ortodox érsekség projektjeinek támogatásáról
34725
1664/2018. (XII. 6.) Korm. határozat
richárd Testvér Kongói Betegekért Alapítvány programjának támogatásáról
34725
145/2018. (XII. 6.) ME határozat
a Magyar Köztársaság és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén kötött Egyezmény módosításának létrehozására adott felhatalmazásról
34726
146/2018. (XII. 6.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
34726
Magyar Közlöny - 2018/194
2018. december 6.
2018. évi LXXXIV. törvény
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény végrehajtásáról
34393
2018. évi LXXXV. törvény
a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az országonkénti jelentések cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről
34491
2018. évi LXXXVI. törvény
a Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az államhatárról szóló Szerződés kihirdetéséről
34493
2018. évi LXXXVII. törvény
a Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a polgári ügyekben nyújtandó kölcsönös jogsegélyről szóló megállapodás kihirdetéséről
34585
2018. évi LXXXVIII. törvény
az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről
34601
2018. évi LXXXIX. törvény
az oktatási nyilvántartásról
34605
2018. évi XC. törvény
a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
34624
2018. évi XCI. törvény
egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
34632
2018. évi XCII. törvény
a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosításáról
34644
2018. évi XCIII. törvény
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról
34645
2018. évi XCIV. törvény
az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról
34646
2018. évi XCV. törvény
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvénynek és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvénynek a túlszolgálattal összefüggő módosításáról
34655
2018. évi XCVI. törvény
a hazai kis- és középvállalkozások fejlesztéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról
34656
2018. évi XCVII. törvény
a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény és kapcsolódó törvények módosításáról
34658
230/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
34664
231/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet
a Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
34665
35/2018. (XII. 6.) AM rendelet
az egyes agrárágazati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
34666
Köf.5030/2018/3. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
34677
513/2018. (XII. 6.) KE határozat
rektori megbízásról
34683
1646/2018. (XII. 6.) Korm. határozat
a 2019. évi ITTF Asztalitenisz Egyéni Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
34683
1647/2018. (XII. 6.) Korm. határozat
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott befizetési kötelezettség mértékének mérsékléséről
34684
1648/2018. (XII. 6.) Korm. határozat
a Makovecz Imre-életmű gondozásának folytatásáról és az ezzel összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról
34685
1649/2018. (XII. 6.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében Kaposváron létesítendő, ipari befektetésekhez tervezett oktatási és innovációs műhely létrehozásához szükséges támogatás biztosításáról
34688
1650/2018. (XII. 6.) Korm. határozat
a Vasas Sport Club létesítmény-fejlesztési programja I. ütemének, valamint az Illovszky Rudolf Stadion újjáépítésének megvalósításához szükséges többletforrás biztosításával kapcsolatos intézkedésről
34689
1651/2018. (XII. 6.) Korm. határozat
az egri Szent Antal Minorita templom és rendház további rekonstrukciója, korszerűsítése előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
34690
Magyar Közlöny - 2018/194 - 2. rész
2018. december 6.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
2018. évi LXXXIV. törvény
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény végrehajtásáról
34393
2018. évi LXXXV. törvény
a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az országonkénti jelentések cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről
34491
2018. évi LXXXVI. törvény
a Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az államhatárról szóló Szerződés kihirdetéséről
34493
2018. évi LXXXVII. törvény
a Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a polgári ügyekben nyújtandó kölcsönös jogsegélyről szóló megállapodás kihirdetéséről
34585
2018. évi LXXXVIII. törvény
az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről
34601
2018. évi LXXXIX. törvény
az oktatási nyilvántartásról
34605
2018. évi XC. törvény
a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
34624
2018. évi XCI. törvény
egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
34632
2018. évi XCII. törvény
a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosításáról
34644
2018. évi XCIII. törvény
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról
34645
2018. évi XCIV. törvény
az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról
34646
2018. évi XCV. törvény
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvénynek és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvénynek a túlszolgálattal összefüggő módosításáról
34655
2018. évi XCVI. törvény
a hazai kis- és középvállalkozások fejlesztéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról
34656
2018. évi XCVII. törvény
a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény és kapcsolódó törvények módosításáról
34658
230/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
34664
231/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet
a Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
34665
35/2018. (XII. 6.) AM rendelet
az egyes agrárágazati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
34666
Köf.5030/2018/3. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
34677
513/2018. (XII. 6.) KE határozat
rektori megbízásról
34683
1646/2018. (XII. 6.) Korm. határozat
a 2019. évi ITTF Asztalitenisz Egyéni Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
34683
1647/2018. (XII. 6.) Korm. határozat
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott befizetési kötelezettség mértékének mérsékléséről
34684
1648/2018. (XII. 6.) Korm. határozat
a Makovecz Imre-életmű gondozásának folytatásáról és az ezzel összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról
34685
1649/2018. (XII. 6.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében Kaposváron létesítendő, ipari befektetésekhez tervezett oktatási és innovációs műhely létrehozásához szükséges támogatás biztosításáról
34688
1650/2018. (XII. 6.) Korm. határozat
a Vasas Sport Club létesítmény-fejlesztési programja I. ütemének, valamint az Illovszky Rudolf Stadion újjáépítésének megvalósításához szükséges többletforrás biztosításával kapcsolatos intézkedésről
34689
1651/2018. (XII. 6.) Korm. határozat
az egri Szent Antal Minorita templom és rendház további rekonstrukciója, korszerűsítése előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
34690
Magyar Közlöny - 2018/193
2018. december 5.
1642/2018. (XII. 5.) Korm. határozat
a MÁV-START Zrt. "EUROFIMA 11" szerződésszámú hitelének visszafizetéséről
34386
1643/2018. (XII. 5.) Korm. határozat
a veszprémi uszoda beruházás megvalósítása érdekében szükséges többletforrás biztosításáról
34388
1644/2018. (XII. 5.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében Zalaegerszeg Városi Uszodafejlesztés megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról
34389
1645/2018. (XII. 5.) Korm. határozat
a 2019. évi Junior Tornász Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges forrás biztosításáról
34390
Magyar Közlöny - 2018/192
2018. december 5.
227/2018. (XII. 5.) Korm. rendelet
az üldözött keresztények megsegítésével kapcsolatos szakhatósági feladatok ellátása érdekében szükséges és az Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak elnevezésű ösztöndíjprogram megvalósításával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
34350
228/2018. (XII. 5.) Korm. rendelet
a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról
34351
229/2018. (XII. 5.) Korm. rendelet
a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány által az ECHO HUNGÁRIA TV Televíziózási, Kommunikációs és Szolgáltató zártkörű Részvénytársaság, a Magyar Idők Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, a New Wave Media Group Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az OPUS PRESS Zártkörűen Működő Részvénytársaság megszerzésének nemzetstratégiai jelentőségűvé minősítéséről
34352
44/2018. (XII. 5.) MNB rendelet
a pénzügyi ágazaton kívüli befolyásoló részesedés figyelembevételéről és a késedelmes hitelkötelezettség lényegességi határértékéről
34353
512/2018. (XII. 5.) KE határozat
vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről
34355
1634/2018. (XII. 5.) Korm. határozat
a Nemzeti Öttusa Központ létrehozásáról
34355
1635/2018. (XII. 5.) Korm. határozat
az iskolai énektanulás kultúrájának megerősítése és a korszerű képzési körülmények teljes körű biztosítása érdekében egyes állami és egyházi köznevelési intézmények fejlesztéséről
34356
1636/2018. (XII. 5.) Korm. határozat
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program célkitűzéseinek a teljesítéséhez szükséges intézkedésekről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
34359
1637/2018. (XII. 5.) Korm. határozat
a Környezet és Energia Operatív Program keretében finanszírozott egyes szakaszolt projekteknek a 2014-2020 programozási időszakban felmerült, igazolt összes kifizetett költségeinek a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program terhére történő elszámolásáról
34375
1638/2018. (XII. 5.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
34378
1639/2018. (XII. 5.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében az egységes arculat kialakításához szükséges forrásokra vonatkozó előirányzat-átcsoportosításáról
34381
1640/2018. (XII. 5.) Korm. határozat
a Budapest V. kerület, Alkotmány utca alatt megépítésre kerülő mélygarázs megvalósítása érdekében a Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1574/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat módosításáról
34383
1641/2018. (XII. 5.) Korm. határozat
a gyulai Nicolae Bãlcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium épületében bekövetkezett rendkívüli károk helyreállításának támogatásáról
34383
144/2018. (XII. 5.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról
34383
Magyar Közlöny - 2018/191
2018. december 4.
226/2018. (XII. 4.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeleteknek a gyermekek esélynövelő szolgáltatásaival összefüggő módosításáról
34334
40/2018. (XII. 4.) EMMI rendelet
a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
34341
Magyar Közlöny - 2018/190
2018. december 3.
34/2018. (XII. 3.) AM rendelet
az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítésekről
34324
Magyar Közlöny - 2018/189
2018. november 30.
29/2018. (XI. 30.) IM rendelet
a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról
34320
1633/2018. (XI. 30.) Korm. határozat
a 2021. évi "Egy a természettel" Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás és az ehhez kapcsolódó Rendezvénysorozat lebonyolításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
34321
Magyar Közlöny - 2018/188
2018. november 29.
221/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet
a légvédelmi készenléti szolgálat riasztásából eredő költségek megtérítéséről
34245
222/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet
a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalról szóló 361/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosításáról
34246
223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet
sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról
34247
224/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet
a Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program beruházásainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
34253
225/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet
a Pénzügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról
34255
32/2018. (XI. 29.) AM rendelet
a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról
34260
33/2018. (XI. 29.) AM rendelet
a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2018. évi igénybevételének feltételeiről
34261
Köf.5022/2018/4. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
34283
Köf.5025/2018/4. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
34289
511/2018. (XI. 29.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
34296
1623/2018. (XI. 29.) Korm. határozat
az Európai Tett és Védelem Liga (APLE - Action and Protection League of Europe) létrehozásáról
34296
1624/2018. (XI. 29.) Korm. határozat
az "1000 év Erdélyben, 100 év Romániában" program folytatásáról
34297
1625/2018. (XI. 29.) Korm. határozat
garanciához kapcsolódó állami készfizető kezesség nyújtásáról
34298
1626/2018. (XI. 29.) Korm. határozat
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
34311
1627/2018. (XI. 29.) Korm. határozat
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról
34311
1628/2018. (XI. 29.) Korm. határozat
a 2019. évi Maccabi Európa Játékok Budapesten történő megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
34313
1629/2018. (XI. 29.) Korm. határozat
a 2022-ben Budapesten, Veszprémben, Szegeden és Debrecenben megrendezendő férfi kézilabda Európa-bajnoksághoz kapcsolódó egyes sportinfrastruktúra fejlesztések megvalósításával összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
34314
1630/2018. (XI. 29.) Korm. határozat
cigánd Város sportinfrastruktúra-fejlesztési célú támogatása kapcsán szükséges intézkedésekről
34315
1631/2018. (XI. 29.) Korm. határozat
a Terror Háza Múzeumot és a TIT Budapesti Planetáriumot érintő fejlesztések előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló kormányhatározatok módosításáról
34317
1632/2018. (XI. 29.) Korm. határozat
a mexikói földrengés által sújtott Jézus Szíve templom és Tepoztlán-i kolostortemplom helyreállításáról és a földrengési károk enyhítéséről
34317
Magyar Közlöny - 2018/187
2018. november 28.
2018. évi LXXXIII. törvény
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról
34216
501/2018. (XI. 28.) KE határozat
bírói felmentésről
34239
502/2018. (XI. 28.) KE határozat
bírói felmentésről
34239
503/2018. (XI. 28.) KE határozat
bírói kinevezésről
34239
504/2018. (XI. 28.) KE határozat
bírói kinevezésről
34240
505/2018. (XI. 28.) KE határozat
bírói kinevezésről
34240
506/2018. (XI. 28.) KE határozat
bírói kinevezésről
34240
507/2018. (XI. 28.) KE határozat
bírói kinevezésről
34241
508/2018. (XI. 28.) KE határozat
bírói kinevezésről
34241
509/2018. (XI. 28.) KE határozat
bírói kinevezésről
34241
Magyar Közlöny - 2018/186
2018. november 27.
216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet
az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
33934
217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet
a településtervezéssel és területrendezéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról
34075
218/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet
a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásához és intézményrendszerének finanszírozásához kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
34101
219/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet
a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról
34106
220/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet
az egyes iparjogvédelmi kormányrendeletek módosításáról
34107
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
34109
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
34109
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
34110
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
34110
31/2018. (XI. 27.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
34111
32/2018. (XI. 27.) OGY határozat
a 2019. év II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvánításáról
34111
500/2018. (XI. 27.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
34112
1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozat
a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról
34112
1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat
az Országvédelmi Alapból történő átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzat felhasználásáról, a Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról
34178
1604/2018. (XI. 27.) Korm. határozat
az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1276/2017. (V. 31.) Korm. határozat módosításáról
34184
1605/2018. (XI. 27.) Korm. határozat
a "Nyitott Kórházak" elnevezésű szíriai humanitárius kezdeményezés támogatásáról
34184
1606/2018. (XI. 27.) Korm. határozat
a Hőgyes-Schöpf-Merei Gyógyszerkutatási Centrum fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről
34185
1607/2018. (XI. 27.) Korm. határozat
a Magyar Nemzeti Múzeum kertrekonstrukciójával összefüggő többletforrás biztosításáról
34186
1608/2018. (XI. 27.) Korm. határozat
a Budai Vigadó felújításának lezárásához szükséges többletforrás biztosításáról
34188
1609/2018. (XI. 27.) Korm. határozat
a sportversenyek tiltott befolyásolása elleni nemzeti platformról
34188
1610/2018. (XI. 27.) Korm. határozat
az egyes állami tulajdonban álló közlekedési központ zártkörűen működő részvénytársaságok támogatási kérelmeinek a GINOP-6.1.5-17 azonosító számú felhívásra történő benyújtásához való hozzájárulásról
34189
1611/2018. (XI. 27.) Korm. határozat
a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal összefüggésben a MAHOP-1.2-2017. azonosító számú, "Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek rehabilitációja, beleértve az ívási helyek fejlesztését és a vándorló halfajok vándorlási útvonalának biztosítását" című, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívására támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról
34190
1612/2018. (XI. 27.) Korm. határozat
a KEHOP-2.1.1, a KEHOP-2.1.3 és a KEHOP-2.2.2 azonosító jelű felhívások keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
34190
1613/2018. (XI. 27.) Korm. határozat
a KEHOP-2.2.2-15-2015-00031 azonosító számú ["Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1. (ÉMO 1)" című] projekt támogatásának ismételt növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
34196
1614/2018. (XI. 27.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
34198
1615/2018. (XI. 27.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2., 3. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
34201
1616/2018. (XI. 27.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2., 3. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
34205
1617/2018. (XI. 27.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.4.1-15 "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével", valamint TOP-3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" tárgyú felhívásokra benyújtott projektek támogatásának növeléséről
34208
1618/2018. (XI. 27.) Korm. határozat
a TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00001 azonosító számú, "Nagyerdei óvoda felújítása" című projekt támogatásának növeléséről
34210
1619/2018. (XI. 27.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
34212
1620/2018. (XI. 27.) Korm. határozat
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról
34213
1621/2018. (XI. 27.) Korm. határozat
a 2007-2013 közötti programozási időszakban megvalósított közlekedési infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatban felmerült, a műszakilag befejezett projektek zárásához szükséges forrás biztosításáról szóló 1583/2016. (X. 25.) Korm. határozat módosításáról
34213
1622/2018. (XI. 27.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között az Európai Közösség és Ukrajna között a személyek visszafogadásáról szóló, Luxembourgban, 2007. június 18. napján aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
34214
Magyar Közlöny - 2018/185
2018. november 26.
30/2018. (XI. 26.) ITM rendelet
a minimális építőipari rezsióradíj 2018. évi mértékéről
33918
1597/2018. (XI. 26.) Korm. határozat
az agrárpolitikai szakdiplomata álláshely 2018-2021. évi működtetéséhez szükséges forrás fejezetek közötti átcsoportosításáról
33920
1598/2018. (XI. 26.) Korm. határozat
az Attila király emlékmű létrehozásáról
33923
1599/2018. (XI. 26.) Korm. határozat
a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet terhére megvalósítandó előirányzat-átcsoportosításról
33925
1600/2018. (XI. 26.) Korm. határozat
a Miniszterelnökség fejezet címrendjének módosításáról
33928
1601/2018. (XI. 26.) Korm. határozat
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei alcím túllépésének jóváhagyásáról
33928
143/2018. (XI. 26.) ME határozat
a szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság tagjainak felmentéséről és az új tagok kijelöléséről
33929
Magyar Közlöny - 2018/184
2018. november 23.
2018. évi LXXXII. törvény
az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról
33842
Magyar Közlöny - 2018/183
2018. november 22.
2018. évi LXX. törvény
az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről
33753
2018. évi LXXI. törvény
az 1976. szeptember 20-i 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozathoz csatolt, az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány módosításáról szóló, 2018. július 13-i (EU, Euratom) 2018/994 tanácsi határozat kihirdetéséről
33755
2018. évi LXXII. törvény
az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről
33757
2018. évi LXXIII. törvény
a Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről
33759
2018. évi LXXIV. törvény
a Magyarország és a Thaiföldi Királyság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről
33764
2018. évi LXXV. törvény
a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről
33776
2018. évi LXXVI. törvény
egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról
33779
2018. évi LXXVII. törvény
egyes törvények külügyi igazgatási tárgyú módosításáról
33781
2018. évi LXXVIII. törvény
az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról
33790
2018. évi LXXIX. törvény
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról
33791
2018. évi LXXX. törvény
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról
33792
2018. évi LXXXI. törvény
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2019. évi egységes költségvetéséről
33797
213/2018. (XI. 22.) Korm. rendelet
az ágazati készségtanácsokról
33801
214/2018. (XI. 22.) Korm. rendelet
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
33804
215/2018. (XI. 22.) Korm. rendelet
a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
33805
1587/2018. (XI. 22.) Korm. határozat
a vízgazdálkodási tanácsokról
33807
1588/2018. (XI. 22.) Korm. határozat
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2018. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról, valamint a Gyógyító-megelőző ellátás, a Gyógyszertámogatás és a Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportok egyes előirányzatainak megemeléséről
33812
1589/2018. (XI. 22.) Korm. határozat
az Országos Görpark Program megvalósításához szükséges intézkedésekről
33815
1590/2018. (XI. 22.) Korm. határozat
a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat módosításáról
33815
1591/2018. (XI. 22.) Korm. határozat
a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
33817
1592/2018. (XI. 22.) Korm. határozat
a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő közúti, vasúti és közmű infrastruktúra fejlesztések megvalósításáról, valamint a fejlesztésekkel összefüggő kormányhatározatok módosításáról
33826
1593/2018. (XI. 22.) Korm. határozat
a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításához kapcsolódó intézkedésekről szóló együttműködési megállapodás megkötéséről
33836
1594/2018. (XI. 22.) Korm. határozat
az Országos Intermodális Konténerterminál Hálózat létrehozásáról és üzemeltetéséről szóló 1532/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat módosításáról
33836
1595/2018. (XI. 22.) Korm. határozat
a Debreceni Nemzetközi Repülőtér működtetésének kiegészítő támogatásáról
33836
1596/2018. (XI. 22.) Korm. határozat
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról
33837
142/2018. (XI. 22.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
33839
Magyar Közlöny - 2018/182
2018. november 21.
43/2018. (XI. 21.) MNB rendelet
a kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról szóló 10/2005. (VI. 11.) MNB rendelet módosításáról
33746
1585/2018. (XI. 21.) Korm. határozat
a Szatmári Római Katolikus Püspökség programjának finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról
33748
1586/2018. (XI. 21.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
33750
141/2018. (XI. 21.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
33750
Magyar Közlöny - 2018/181
2018. november 20.
210/2018. (XI. 20.) Korm. rendelet
az energiafogyasztást befolyásoló termék energiacímkézéséről és termékismertetővel való ellátásáról
33708
211/2018. (XI. 20.) Korm. rendelet
a háztartási kombinált mosó-szárítógépek energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról
33710
212/2018. (XI. 20.) Korm. rendelet
a Nemzeti Eszközkezelő Programmal kapcsolatos egyes szabályokról
33716
29/2018. (XI. 20.) ITM rendelet
a háztartási kombinált mosó-szárítógépek energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló 6/2002. (II. 15.) GM rendelet hatályon kívül helyezéséről
33717
22/2018. (XI. 20.) AB határozat
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 22/C. alcímébe foglalt 53/C. §-ával összefüggő mulasztás megállapításáról
33718
1581/2018. (XI. 20.) Korm. határozat
a Nemzet Sportolóinak javaslata alapján a Nemzet Sportolója cím adományozásáról
33741
1582/2018. (XI. 20.) Korm. határozat
a gödöllői uszoda beruházási program megvalósításáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1525/2014. (IX. 18.) Korm. határozat módosításáról
33741
1583/2018. (XI. 20.) Korm. határozat
a Kenyai Köztársaság részére történő kötött segélyhitel felajánlásáról
33742
1584/2018. (XI. 20.) Korm. határozat
a Zöld-foki Köztársaság részére történő kötött segélyhitel felajánlásáról
33742
140/2018. (XI. 20.) ME határozat
a Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bank Szervezetéről és Működéséről szóló Megállapodáshoz történő csatlakozás, és az ezt célzó, Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bankkal történő Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
33743
Magyar Közlöny - 2018/180
2018. november 17.
1580/2018. (XI. 17.) Korm. határozat
a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében az IKOP-3.1.0-15-2015-00001 azonosító számú ("Az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
33704
Magyar Közlöny - 2018/179
2018. november 16.
41/2018. (XI. 16.) MNB rendelet
a "Mátyás király Emlékév" ezüst emlékérme kibocsátásáról
33698
42/2018. (XI. 16.) MNB rendelet
a "Mátyás király Emlékév" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
33700
3/2018. (XI. 16.) TNM rendelet
a nemzetiségi és egyházi célú, valamint az üldözött keresztények megsegítését célzó fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2018. (VIII. 31.) TNM rendelet módosításáról
33702
Magyar Közlöny - 2018/178
2018. november 15.
1574/2018. (XI. 15.) Korm. határozat
az egyes nem önálló külképviseletek nyitásával kapcsolatban egyes konzuli kerületek módosításáról és az ehhez kapcsolódó intézkedésekről
33690
1575/2018. (XI. 15.) Korm. határozat
a régészeti feladatellátás hosszú távú, átfogó, a Nemzeti Régészeti Stratégiát megalapozó új koncepciójáról
33691
1576/2018. (XI. 15.) Korm. határozat
a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
33691
1577/2018. (XI. 15.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretén belül a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése megvalósításához szükséges támogatás biztosításáról
33693
1578/2018. (XI. 15.) Korm. határozat
a Szeged II. kerület, belterület 15453/10 helyrajzi számú ingatlan Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány részére versenyeztetés mellőzésével történő értékesítéséről
33695
1579/2018. (XI. 15.) Korm. határozat
az Emberi Jogi Munkacsoportról szóló 1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat módosításáról
33695
Magyar Közlöny - 2018/177
2018. november 15.
28/2018. (XI. 15.) IM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendelet módosításáról
33550
28/2018. (XI. 15.) ITM rendelet
az egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
33553
487/2018. (XI. 15.) KE határozat
bírói felmentésről
33676
488/2018. (XI. 15.) KE határozat
bírói felmentésről
33676
489/2018. (XI. 15.) KE határozat
bírói kinevezésről
33677
490/2018. (XI. 15.) KE határozat
bírói kinevezésről
33677
491/2018. (XI. 15.) KE határozat
bírói kinevezésről
33677
492/2018. (XI. 15.) KE határozat
bírói kinevezésről
33678
493/2018. (XI. 15.) KE határozat
bírói kinevezésről
33678
494/2018. (XI. 15.) KE határozat
bírói kinevezésről
33678
495/2018. (XI. 15.) KE határozat
bírói kinevezésről
33679
496/2018. (XI. 15.) KE határozat
bírói kinevezésről
33679
497/2018. (XI. 15.) KE határozat
a 467/2015. (XI. 18.) KE határozat módosításáról
33679
498/2018. (XI. 15.) KE határozat
bírói kinevezésről
33680
499/2018. (XI. 15.) KE határozat
a Közép-Duna menti térségben tervezett országos és helyi közúti, valamint vasúti felújítások és fejlesztések megvalósításáról
33680
1573/2018. (XI. 15.) Korm. határozat
helyettes államtitkár felmentéséről
33680
139/2018. (XI. 15.) ME határozat
a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 1. és 6. §-a hatálybalépéséről
33687
Magyar Közlöny - 2018/176
2018. november 14.
38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
32228
39/2018. (XI. 14.) MNB rendelet
a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
32813
40/2018. (XI. 14.) MNB rendelet
a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
33223
20/2018. (XI. 14.) AB határozat
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 53. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról és a Kúria Kfv.II.37.800/2016/9. számú ítélete megsemmisítéséről
33520
21/2018. (XI. 14.) AB határozat
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvénnyel kapcsolatos, nemzetközi szerződésből származó mulasztás megállapításáról és alkotmányos követelmény megállapításáról
33528
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
33547
Magyar Közlöny - 2018/176 - 4. rész
2018. november 14.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
32228
39/2018. (XI. 14.) MNB rendelet
a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
32813
40/2018. (XI. 14.) MNB rendelet
a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
33223
20/2018. (XI. 14.) AB határozat
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 53. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról és a Kúria Kfv.II.37.800/2016/9. számú ítélete megsemmisítéséről
33520
21/2018. (XI. 14.) AB határozat
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvénnyel kapcsolatos, nemzetközi szerződésből származó mulasztás megállapításáról és alkotmányos követelmény megállapításáról
33528
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
33547
Magyar Közlöny - 2018/176 - 3. rész
2018. november 14.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
32228
39/2018. (XI. 14.) MNB rendelet
a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
32813
40/2018. (XI. 14.) MNB rendelet
a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
33223
20/2018. (XI. 14.) AB határozat
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 53. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról és a Kúria Kfv.II.37.800/2016/9. számú ítélete megsemmisítéséről
33520
21/2018. (XI. 14.) AB határozat
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvénnyel kapcsolatos, nemzetközi szerződésből származó mulasztás megállapításáról és alkotmányos követelmény megállapításáról
33528
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
33547
Magyar Közlöny - 2018/176 - 2. rész
2018. november 14.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
32228
39/2018. (XI. 14.) MNB rendelet
a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
32813
40/2018. (XI. 14.) MNB rendelet
a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
33223
20/2018. (XI. 14.) AB határozat
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 53. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról és a Kúria Kfv.II.37.800/2016/9. számú ítélete megsemmisítéséről
33520
21/2018. (XI. 14.) AB határozat
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvénnyel kapcsolatos, nemzetközi szerződésből származó mulasztás megállapításáról és alkotmányos követelmény megállapításáról
33528
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
33547
Magyar Közlöny - 2018/175
2018. november 13.
35/2018. (XI. 13.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez a hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségről
31400
36/2018. (XI. 13.) MNB rendelet
a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
31422
37/2018. (XI. 13.) MNB rendelet
a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
32042
30/2018. (XI. 13.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
32225
486/2018. (XI. 13.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
32225
Magyar Közlöny - 2018/175 - 3. rész
2018. november 13.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
35/2018. (XI. 13.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez a hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségről
31400
36/2018. (XI. 13.) MNB rendelet
a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
31422
37/2018. (XI. 13.) MNB rendelet
a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
32042
30/2018. (XI. 13.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
32225
486/2018. (XI. 13.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
32225
Magyar Közlöny - 2018/175 - 2. rész
2018. november 13.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
35/2018. (XI. 13.) MNB rendelet
a jegybanki információs rendszerhez a hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségről
31400
36/2018. (XI. 13.) MNB rendelet
a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
31422
37/2018. (XI. 13.) MNB rendelet
a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
32042
30/2018. (XI. 13.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
32225
486/2018. (XI. 13.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
32225
Magyar Közlöny - 2018/174
2018. november 13.
209/2018. (XI. 13.) Korm. rendelet
az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról
31392
1569/2018. (XI. 13.) Korm. határozat
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2018. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
31393
1570/2018. (XI. 13.) Korm. határozat
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2018. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
31395
1571/2018. (XI. 13.) Korm. határozat
a hatvani sport- és rendezvénycsarnok beruházás megvalósítása érdekében szükséges további intézkedésekről
31397
1572/2018. (XI. 13.) Korm. határozat
debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának kezességvállalásához való előzetes kormányzati hozzájárulásról
31397
Magyar Közlöny - 2018/173
2018. november 12.
12/2018. (XI. 12.) MvM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról
31358
18/2018. (XI. 12.) AB határozat
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 53. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról, valamint a Kúria Kfv.II.37.800/2016/9. számú ítélete megsemmisítéséről
31366
19/2018. (XI. 12.) AB határozat
a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 72/D. § (13) és (14) bekezdései, valamint 71. § (4) bekezdése és 72/B. § (8) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
31374
Magyar Közlöny - 2018/172
2018. november 10.
206/2018. (XI. 10.) Korm. rendelet
a Magyarságkutató Intézet létrehozásáról és az azzal összefüggő jogszabályok módosításáról
31338
207/2018. (XI. 10.) Korm. rendelet
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról
31340
208/2018. (XI. 10.) Korm. rendelet
a miskolctapolcai fürdő és környezetének fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
31341
1560/2018. (XI. 10.) Korm. határozat
a Magyarságkutató Intézet létrehozásáról és az azzal összefüggő intézkedésekről
31344
1561/2018. (XI. 10.) Korm. határozat
egyes állami tulajdonú ingóságok tulajdonjogának a moldovai Védelmi Minisztérium Diagnosztikai Központ részére történő ingyenes átruházásáról
31345
1562/2018. (XI. 10.) Korm. határozat
a helyi önkormányzatok és az általuk alapított költségvetési szervek, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és az általuk alapított költségvetési szervek, valamint az önkormányzati társulások és az általuk alapított költségvetési szervek részére biztosított kincstári könyvvezetési szolgáltatás kialakításáról
31345
1563/2018. (XI. 10.) Korm. határozat
egyes kiemelt projekteknek az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretében előkészítési célú projektként történő nevesítéséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
31346
1564/2018. (XI. 10.) Korm. határozat
a budapesti vasúti pályaudvari rendszer fejlesztésének irányairól
31348
1565/2018. (XI. 10.) Korm. határozat
a budapesti elővárosi gyorsvasúti vonalak (HÉV) egységes rendszerben történő fejlesztéséről
31349
1566/2018. (XI. 10.) Korm. határozat
a Debreceni Egyetem vagyonkezelésében lévő földterületek értékesítésével kapcsolatos intézkedésekről és egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
31352
1567/2018. (XI. 10.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a miskolctapolcai fürdő és környezetének fejlesztésével összefüggő intézkedésekről és a fejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról
31353
1568/2018. (XI. 10.) Korm. határozat
a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai és a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
31354
138/2018. (XI. 10.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
31356
Magyar Közlöny - 2018/171
2018. november 9.
205/2018. (XI. 9.) Korm. rendelet
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
31326
33/2018. (XI. 9.) MNB rendelet
a "450 éves az unitárius egyház" ezüst emlékérme kibocsátásáról
31327
34/2018. (XI. 9.) MNB rendelet
a "450 éves az unitárius egyház" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
31329
483/2018. (XI. 9.) KE határozat
bírósági ülnök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről
31331
484/2018. (XI. 9.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
31331
485/2018. (XI. 9.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
31332
1556/2018. (XI. 9.) Korm. határozat
a Törökország-támogató Menekültügyi Eszköz javára történő további befizetés pénzügyi forrásának biztosításáról
31332
1557/2018. (XI. 9.) Korm. határozat
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 19. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 3. Autópálya rendelkezésre állási díj jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
31333
1558/2018. (XI. 9.) Korm. határozat
grand Tour kerékpáros körverseny lehetséges budapesti rajtjának előkészítéséről
31333
1559/2018. (XI. 9.) Korm. határozat
a Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
31334
135/2018. (XI. 9.) ME határozat
a Nemzetközi Beruházási Bank és a Magyarország Kormánya közötti székhely-megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
31334
136/2018. (XI. 9.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
31335
137/2018. (XI. 9.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
31335
Magyar Közlöny - 2018/170
2018. november 8.
2018. évi LXVI. törvény
a Magyarország Kormánya és Indiana Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
31220
2018. évi LXVII. törvény
egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról
31223
2018. évi LXVIII. törvény
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról
31246
2018. évi LXIX. törvény
a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény módosításáról
31247
204/2018. (XI. 8.) Korm. rendelet
az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról
31257
5/2018. (XI. 8.) NVTNM rendelet
a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személy kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
31258
39/2018. (XI. 8.) EMMI rendelet
az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
31259
26/2018. (XI. 8.) ITM rendelet
a komplex szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedély megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról és a díj megfizetésének szabályairól
31260
27/2018. (XI. 8.) ITM rendelet
az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról
31261
Köf.5017/2018/3. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
31317
480/2018. (XI. 8.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
31322
481/2018. (XI. 8.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
31322
482/2018. (XI. 8.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
31323
Magyar Közlöny - 2018/169
2018. november 5.
202/2018. (XI. 5.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és az Ugandai Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködési egyezmény kihirdetéséről
31200
203/2018. (XI. 5.) Korm. rendelet
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról
31204
10/2018. (XI. 5.) MEKH rendelet
a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről szóló 13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelet módosításáról
31210
11/2018. (XI. 5.) PM rendelet
az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról
31213
1552/2018. (XI. 5.) Korm. határozat
kormánybiztos kinevezéséről
31215
1553/2018. (XI. 5.) Korm. határozat
Magyarország a 11. Európai Fejlesztési Alapba történő tagdíjfizetési kötelezettségének teljesítéséhez szükséges többletforrás biztosításáról
31215
1554/2018. (XI. 5.) Korm. határozat
a kesznyéteni Sajó-híd felújításának időszakában történő átkelés ideiglenes biztosításáról
31217
1555/2018. (XI. 5.) Korm. határozat
a Washington D. C.-ben található Kossuth Ház tulajdonjogának Magyar Állam részére történő megszerzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1916/2017. (XII. 7.) Korm. határozat módosításáról
31217
134/2018. (XI. 5.) ME határozat
a Magyar-Szudáni Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének kinevezéséről
31218
Magyar Közlöny - 2018/168
2018. október 31.
38/2018. (X. 31.) EMMI rendelet
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek a Nemzeti Népegészségügyi Központ létrehozásával összefüggő módosításáról
30920
23/2018. (X. 31.) OGY határozat
a 2018-2030 közötti időszakra vonatkozó, 2050-ig tartó időszakra kitekintést nyújtó második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról
30940
24/2018. (X. 31.) OGY határozat
a Magyar Nemzeti Bank 2017. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról
31193
25/2018. (X. 31.) OGY határozat
a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról
31193
26/2018. (X. 31.) OGY határozat
az orosz közösség Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezésről
31194
27/2018. (X. 31.) OGY határozat
a székelyek Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezésről
31194
28/2018. (X. 31.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
31195
29/2018. (X. 31.) OGY határozat
simonka György országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
31195
1549/2018. (X. 31.) Korm. határozat
az egyes Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térségbeli ingatlanokon megvalósítandó beruházásokról
31195
1550/2018. (X. 31.) Korm. határozat
a Magyarország és a Kínai Népköztársaság között a Fudan Egyetem magyarországi felsőoktatási tevékenységének támogatásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
31196
1551/2018. (X. 31.) Korm. határozat
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról
31197
Magyar Közlöny - 2018/168 - 2. rész
2018. október 31.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
38/2018. (X. 31.) EMMI rendelet
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek a Nemzeti Népegészségügyi Központ létrehozásával összefüggő módosításáról
30920
23/2018. (X. 31.) OGY határozat
a 2018-2030 közötti időszakra vonatkozó, 2050-ig tartó időszakra kitekintést nyújtó második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról
30940
24/2018. (X. 31.) OGY határozat
a Magyar Nemzeti Bank 2017. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról
31193
25/2018. (X. 31.) OGY határozat
a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról
31193
26/2018. (X. 31.) OGY határozat
az orosz közösség Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezésről
31194
27/2018. (X. 31.) OGY határozat
a székelyek Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezésről
31194
28/2018. (X. 31.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
31195
29/2018. (X. 31.) OGY határozat
simonka György országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
31195
1549/2018. (X. 31.) Korm. határozat
az egyes Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térségbeli ingatlanokon megvalósítandó beruházásokról
31195
1550/2018. (X. 31.) Korm. határozat
a Magyarország és a Kínai Népköztársaság között a Fudan Egyetem magyarországi felsőoktatási tevékenységének támogatásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
31196
1551/2018. (X. 31.) Korm. határozat
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról
31197
Magyar Közlöny - 2018/167
2018. október 30.
199/2018. (X. 30.) Korm. rendelet
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról
200/2018. (X. 30.) Korm. rendelet
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
201/2018. (X. 30.) Korm. rendelet
a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai térségben megvalósítandó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról szóló 429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról
37/2018. (X. 30.) EMMI rendelet
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról
1537/2018. (X. 30.) Korm. határozat
a 2019-ben az államtudományi és közigazgatási, a rendészeti, a katonai, a nemzetbiztonsági, valamint a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámkeretről
1538/2018. (X. 30.) Korm. határozat
az Európai Határregisztrációs Rendszer, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedéseket koordináló munkacsoport létrehozásáról
1539/2018. (X. 30.) Korm. határozat
a Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által működtetett pszichiátriai intézmény fejlesztésére irányuló beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
1540/2018. (X. 30.) Korm. határozat
a World Urban Games megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
1541/2018. (X. 30.) Korm. határozat
a turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztéséről szóló 1467/2017. (VII. 25.) Korm. határozat módosításáról
1542/2018. (X. 30.) Korm. határozat
a Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztéséről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 2010/2017. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról
1543/2018. (X. 30.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által előkészített Tiszaliget fürdőfejlesztési projekthez szükséges többlettámogatás biztosításáról
1544/2018. (X. 30.) Korm. határozat
egyes, a KEHOP-4.1.0 azonosító jelű ("Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése" című) felhívás keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1545/2018. (X. 30.) Korm. határozat
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
1546/2018. (X. 30.) Korm. határozat
a TOP-6.5.2-15-SF1-2016-00001 azonosító számú ("Székesfehérvári szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről
1547/2018. (X. 30.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6. prioritása keretében finanszírozott egyes óvoda- és bölcsődefelújítási, társadalmi együttműködés erősítését szolgáló projektek támogatásának növeléséről
1548/2018. (X. 30.) Korm. határozat
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2018. évi finanszírozásáról
132/2018. (X. 30.) ME határozat
a Magyarország és a Kínai Népköztársaság között a Fudan Egyetem magyarországi felsőoktatási tevékenységének támogatásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
133/2018. (X. 30.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
Magyar Közlöny - 2018/166
2018. október 29.
10/2018. (X. 29.) PM rendelet
a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról
30854
A Kúria közleménye
mzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
30857
A Kúria közleménye
mzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
30857
464/2018. (X. 29.) KE határozat
bírói felmentésről
30858
465/2018. (X. 29.) KE határozat
bírói felmentésről
30858
466/2018. (X. 29.) KE határozat
bírói felmentésről
30858
467/2018. (X. 29.) KE határozat
bírói felmentésről
30859
468/2018. (X. 29.) KE határozat
bírói felmentésről
30859
469/2018. (X. 29.) KE határozat
bírói felmentésről
30859
470/2018. (X. 29.) KE határozat
bírói felmentésről
30860
471/2018. (X. 29.) KE határozat
bírói felmentésről
30860
472/2018. (X. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
30860
473/2018. (X. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
30861
474/2018. (X. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
30861
475/2018. (X. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
30861
476/2018. (X. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
30862
477/2018. (X. 29.) KE határozat
bírói kinevezésről
30862
478/2018. (X. 29.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
30862
479/2018. (X. 29.) KE határozat
rektori megbízásról
30863
1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat
a közigazgatás modernizációja érdekében szükséges intézkedésekről
30864
1536/2018. (X. 29.) Korm. határozat
a Karrier Híd Programról
30865
Magyar Közlöny - 2018/165
2018. október 25.
198/2018. (X. 25.) Korm. rendelet
az olvasási képességet érintő fogyatékossággal élő kedvezményezett személyek javára végezhető szabad felhasználás részletes szabályairól
30844
25/2018. (X. 25.) ITM rendelet
a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végzők képesítésére vonatkozó szabályokról szóló 60/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról
30846
1531/2018. (X. 25.) Korm. határozat
a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról
30848
1532/2018. (X. 25.) Korm. határozat
az Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkárság elhelyezése érdekében szükséges intézkedésekről
30848
1533/2018. (X. 25.) Korm. határozat
az Erdélyben megvalósuló programok és beruházások finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról
30849
1534/2018. (X. 25.) Korm. határozat
a 2023. évi IAAF Atlétikai Világbajnokság megrendezése érdekében pályázat benyújtásához szükséges egyes további kormányzati intézkedésekről
30851
Magyar Közlöny - 2018/164
2018. október 24.
197/2018. (X. 24.) Korm. rendelet
a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságról
30834
1526/2018. (X. 24.) Korm. határozat
a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló 2022/2017. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról
30837
1527/2018. (X. 24.) Korm. határozat
egyes, a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, illetve a Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósítani tervezett projektjavaslatoknak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2018. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
30838
1528/2018. (X. 24.) Korm. határozat
a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a MAHOP-1.2-2017. azonosító számú, "Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek rehabilitációja, beleértve az ívási helyek fejlesztését és a vándorló halfajok vándorlási útvonalának biztosítását" című, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról
30840
1529/2018. (X. 24.) Korm. határozat
az egyes KEHOP-1.6.0. konstrukción megvalósuló tűzoltó laktanyák (Fehérgyarmat és Kiskőrös) kialakítása tárgyú projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
30840
1530/2018. (X. 24.) Korm. határozat
egyes állami erdészeti társaságok támogatási kérelmének a VP4-15.2.1.2-17 azonosító számú, "Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése", valamint a VP5-8.4.1-16 azonosító számú, "Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása" című, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívásra történő benyújtásához való hozzájárulásról
30842
Magyar Közlöny - 2018/163
2018. október 19.
2018. évi LXIV. törvény
a Magyarország Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
30780
2018. évi LXV. törvény
a Magyarország és a Thaiföldi Királyság között a Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetemnek a Tan Kapuja Buddhista Főiskolával Együttműködésben való magyarországi működéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
30794
29/2018. (X. 19.) BM rendelet
az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet, valamint a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosításáról
30796
24/2018. (X. 19.) ITM rendelet
a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet módosításáról
30799
9/2018. (X. 19.) PM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
30800
Magyar Közlöny - 2018/162
2018. október 17.
195/2018. (X. 17.) Korm. rendelet
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
30745
196/2018. (X. 17.) Korm. rendelet
a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról
30745
1509/2018. (X. 17.) Korm. határozat
a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsáról
30747
1510/2018. (X. 17.) Korm. határozat
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2018. és 2019. évi előirányzatairól történő átcsoportosításról, valamint az Összevont szakellátás jogcím 2019. évi előirányzatának megemeléséről
30750
1511/2018. (X. 17.) Korm. határozat
a Központi Maradványelszámolási Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról
30754
1512/2018. (X. 17.) Korm. határozat
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő, 2018. augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
30761
1513/2018. (X. 17.) Korm. határozat
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő, 2018. augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
30763
1514/2018. (X. 17.) Korm. határozat
a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének 2017. évi kiegészítő támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1267/2017. (V. 29.) Korm. határozat alapján biztosított forrás felhasználásáról
30765
1515/2018. (X. 17.) Korm. határozat
a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége kiegészítő támogatásáról
30765
1516/2018. (X. 17.) Korm. határozat
a Szíria és Libanon Nemzeti Református Zsinat és a Szíriai Örmény Református Egyházak Közössége projektjeinek támogatásáról
30766
1517/2018. (X. 17.) Korm. határozat
Magyarország Dublini Nagykövetségének elhelyezését biztosító ingatlan megvásárlásához szükséges intézkedésekről
30766
1518/2018. (X. 17.) Korm. határozat
a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó új Bozsik Stadion fejlesztésével kapcsolatos további intézkedésekről
30767
1519/2018. (X. 17.) Korm. határozat
a felső-tiszai kommunális hulladék fizikai eltávolításához szükséges beruházások forrásigényének biztosításáról
30770
1520/2018. (X. 17.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a Csiky Gergely Színház felújításához szükséges többletforrás biztosításáról
30770
1521/2018. (X. 17.) Korm. határozat
a Pannónia Szíve Program keretében Martonvásár város területén, a Brunszvik-terv részeként megvalósuló egyes fejlesztések támogatásáról
30771
1522/2018. (X. 17.) Korm. határozat
a Pannónia Szíve Program keretében a Vál községben megvalósításra kerülő turisztikai és sportcélú fejlesztések előkészítéséről és támogatásáról
30773
1523/2018. (X. 17.) Korm. határozat
a Kárpátalján megvalósuló egészségügyi, kulturális és szociális célú programok 2019. évi támogatásához szükséges forrás biztosításáról
30775
1524/2018. (X. 17.) Korm. határozat
a Budapest II. kerület, Labanc utca 57. szám alatti ingatlanegyüttes átalakítása során feltárt műszaki és építési hiányosságok helyreállításával kapcsolatos beruházások, továbbá az elhelyezési feladatok végrehajtásához szükséges források biztosításáról
30775
1525/2018. (X. 17.) Korm. határozat
a Róheim-villa rekonstrukciójához és hasznosításához szükséges források biztosításával összefüggő intézkedésekről, valamint a Róheim-villa rekonstrukciójához és hasznosításához szükséges intézkedésekről szóló 1616/2015. (IX. 8.) Korm. határozat és a Róheim-villa rekonstrukciójához és hasznosításához szükséges intézkedésekről szóló 1753/2016. (XII. 14.) Korm. határozat visszavonásáról
30776
131/2018. (X. 17.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
30777
Magyar Közlöny - 2018/161
2018. október 16.
2018. évi LXIII. törvény
a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról
30734
32/2018. (X. 16.) MNB rendelet
a 2018-ban Magyarországon megrendezésre kerülő Birkózó-Világbajnokság alkalmából 50 forintos címletű érme kibocsátásáról
30735
23/2018. (X. 16.) ITM rendelet
az innovációért és technológiáért felelős miniszter hulladékgazdálkodást érintő feladat- és hatáskörével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
30737
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról
30738
20/2018. (X. 16.) OGY határozat
a Magyarország szuverenitásának megvédéséről és a Magyarországgal szembeni rágalmak visszautasításáról
30739
21/2018. (X. 16.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
30740
22/2018. (X. 16.) OGY határozat
a Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2017. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról
30742
463/2018. (X. 16.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
30742
Magyar Közlöny - 2018/160
2018. október 16.
Magyarország Alaptörvénye
Magyarország Alaptörvénye
30702
Magyar Közlöny - 2018/159
2018. október 15.
193/2018. (X. 15.) Korm. rendelet
a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
30680
194/2018. (X. 15.) Korm. rendelet
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletnek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelettel összefüggő módosításáról
30680
30/2018. (X. 15.) MNB rendelet
az "Az Első világháború befejezése" ezüst emlékérme kibocsátásáról
30682
31/2018. (X. 15.) MNB rendelet
az "Az Első világháború befejezése" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
30684
31/2018. (X. 15.) AM rendelet
az agrártámogatások 2018. évi mértékének megállapításáról
30686
28/2018. (X. 15.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2019. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról
30690
1504/2018. (X. 15.) Korm. határozat
a 2019. évi Junior Tornász Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
30694
1505/2018. (X. 15.) Korm. határozat
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program módosításáról
30694
1506/2018. (X. 15.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
30695
1507/2018. (X. 15.) Korm. határozat
a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatásáról
30697
1508/2018. (X. 15.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
30699
Magyar Közlöny - 2018/158
2018. október 12.
188/2018. (X. 12.) Korm. rendelet
a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról
30569
189/2018. (X. 12.) Korm. rendelet
az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
30578
190/2018. (X. 12.) Korm. rendelet
a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról
30578
191/2018. (X. 12.) Korm. rendelet
az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéssel kapcsolatban közreműködő egyes szervek kijelöléséről és feladatairól szóló 178/2018. (X. 2.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről
30580
192/2018. (X. 12.) Korm. rendelet
a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
30581
35/2018. (X. 12.) EMMI rendelet
egyes gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról
30583
36/2018. (X. 12.) EMMI rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról
30661
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
30663
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról
30664
462/2018. (X. 12.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
30664
1497/2018. (X. 12.) Korm. határozat
a közfoglalkoztatással összefüggő egyes kérdésekről
30666
1498/2018. (X. 12.) Korm. határozat
a hajléktalan ellátásban 2018. október 15-ét követően jelentkező azonnali feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról és a további feladatok meghatározásáról
30668
1499/2018. (X. 12.) Korm. határozat
a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram finanszírozásáról
30669
1500/2018. (X. 12.) Korm. határozat
a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság használatában álló ingatlanok vasútüzemhez nem szükséges területeinek felméréséhez szükséges források biztosításáról
30671
1501/2018. (X. 12.) Korm. határozat
a Budapest MICE Turisztikai Fejlesztési Program támogatásáról
30672
1502/2018. (X. 12.) Korm. határozat
a XI. Miniszterelnökség fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházások előkészítése és megtervezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2016/2017. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról
30675
1503/2018. (X. 12.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a Lővérek Program részeként megvalósuló új soproni fedett uszoda fejlesztés megvalósítása érdekében történő többlettámogatás biztosításáról
30676
127/2018. (X. 12.) ME határozat
az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről a Magyar Köztársaság között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint a Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosításának létrehozására adott felhatalmazásról
30677
128/2018. (X. 12.) ME határozat
a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításának létrehozására adott felhatalmazásról
30677
129/2018. (X. 12.) ME határozat
a Norvég Királyság és Magyarország között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014-2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint egyrészről az Izlandi Köztársaság, a Liechtensteini Nagyhercegség, a Norvég Királyság, másrészről Magyarország között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014-2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
30678
130/2018. (X. 12.) ME határozat
főiskolai rektor megbízásáról
Magyar Közlöny - 2018/157
2018. október 11.
2018. évi LVII. törvény
a Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről
30494
2018. évi LVIII. törvény
a Közép- és Kelet-európai Halászati Fejlesztési Nemzetközi Szervezet (EUROFISH) létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
30498
2018. évi LIX. törvény
az Európai Táj Egyezményt módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről és a Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi CXI. törvény módosításáról
30512
2018. évi LX. törvény
a Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a rendőri együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről
30516
2018. évi LXI. törvény
a Magyarország és a Portugál Köztársaság között létrejött, a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
30528
2018. évi LXII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ipolydamásd és Helemba (Chl'aba) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló, 2012. február 27. napján aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről
30539
1/2018. (X. 11.) MK rendelet
a Pro Turismo-díj adományozásának rendjéről
30541
29/2018. (X. 11.) AM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 59/2007. (VII. 10.) FVM rendelet módosításáról
30543
30/2018. (X. 11.) AM rendelet
az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
30544
458/2018. (X. 11.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
30564
459/2018. (X. 11.) KE határozat
Államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról
30564
460/2018. (X. 11.) KE határozat
határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről
30565
461/2018. (X. 11.) KE határozat
dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről
30565
Magyar Közlöny - 2018/156
2018. október 10.
4/2018. (X. 10.) NVTNM rendelet
a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról
30460
33/2018. (X. 10.) EMMI rendelet
a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról
30463
34/2018. (X. 10.) EMMI rendelet
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról
30464
17/2018. (X. 10.) AB határozat
a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2/A. § (1) bekezdés a) pontjának " , vagy" szövegrésze, b) pontja, (2)-(8) bekezdései, továbbá az 1. melléklet 1. pontja első mondata "és a 2. pontban" szövegrésze, valamint az 1. melléklet 2. pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
30465
1493/2018. (X. 10.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról, az egyes kiemelt kormányzati kötelezettségek végrehajtásáról és a további szükséges intézkedésekről
30487
1494/2018. (X. 10.) Korm. határozat
a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújításához szükséges kötelezettségvállalásról
30490
1495/2018. (X. 10.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében megvalósuló kulturális fejlesztésekkel összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról
30490
1496/2018. (X. 10.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtárának fejlesztése beruházás megvalósítása érdekében történő többlettámogatás biztosításáról
30491
124/2018. (X. 10.) ME határozat
a Magyarország Kormánya, valamint a Horvát Köztársaság Kormánya, az Osztrák Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú földgázellátási szolidaritási mechanizmusokról szóló megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról
30491
125/2018. (X. 10.) ME határozat
helyettes államtitkár felmentéséről
30492
126/2018. (X. 10.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
30492
Magyar Közlöny - 2018/155
2018. október 9.
2018. évi LVI. törvény
a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról
30440
186/2018. (X. 9.) Korm. rendelet
egyes agrárszabályozási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
30443
187/2018. (X. 9.) Korm. rendelet
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 25/2018. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról
30447
447/2018. (X. 9.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésről
30448
448/2018. (X. 9.) KE határozat
rektori megbízásról
30448
449/2018. (X. 9.) KE határozat
bírói felmentésről
30449
450/2018. (X. 9.) KE határozat
bírói felmentésről
30449
451/2018. (X. 9.) KE határozat
bírói felmentésről
30449
452/2018. (X. 9.) KE határozat
bírói felmentésről
30450
453/2018. (X. 9.) KE határozat
bírói kinevezésről
30450
454/2018. (X. 9.) KE határozat
bírói kinevezésről
30450
455/2018. (X. 9.) KE határozat
bírói kinevezésről
30451
456/2018. (X. 9.) KE határozat
bírói kinevezésről
30451
457/2018. (X. 9.) KE határozat
bírói kinevezésről
30451
1489/2018. (X. 9.) Korm. határozat
a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházáshoz kapcsolódó független mérnöki, műszaki ellenőrzési feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról
30452
1490/2018. (X. 9.) Korm. határozat
a GINOP-7.1.5-16-2016-00002 azonosító számú ("Kis-Balaton Látogatóközpont kialakítása és a Diás-szigeti Fekete István Emlékhely fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
30453
1491/2018. (X. 9.) Korm. határozat
a KEHOP-1.3.0-15-2015-00003 azonosító számú, "Marótvölgyi öblözet rendezése" tárgyú projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlás költségtípusra történő átcsoportosításról
30455
1492/2018. (X. 9.) Korm. határozat
a KEHOP-1.6.0-15-2016-00018 azonosító számú, "Logisztikai raktárcsarnok építése" című projekt támogatásának növeléséről
30457
Magyar Közlöny - 2018/154
2018. október 8.
183/2018. (X. 8.) Korm. rendelet
a 2018. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról
30403
184/2018. (X. 8.) Korm. rendelet
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról
30404
185/2018. (X. 8.) Korm. rendelet
a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
30408
15/2018. (X. 8.) AB határozat
a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a szociális ellátás területén való együttműködés tárgyában Budapesten, az 1962. december 20-án kötött egyezmény kihirdetéséről szóló 1963. évi 16. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 7/1964. (VIII. 30.) MüM rendelet 6. § (2) bekezdés első mondata alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a Kúria előtt folyamatban lévő Mfv.III.10.476/2017. számú ügyben történő alkalmazásának kizárásáról
30409
16/2018. (X. 8.) AB határozat
a cégnyilvánosságról, bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9/C. §-a alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
30413
1483/2018. (X. 8.) Korm. határozat
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok jogcím előirányzatának megemeléséről
30429
1484/2018. (X. 8.) Korm. határozat
az Állami Egészségügyi Ellátó Központ középirányítása és tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, illetve a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe besorolt, központi költségvetési szerv formában működő egészségügyi szolgáltatók 2018. évre vonatkozó villamos energia ellátására irányuló közbeszerzési szerződés pénzügyi teljesítéséhez szükséges többletforrás biztosításáról
30431
1485/2018. (X. 8.) Korm. határozat
az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai 2018. évi kompenzációjának finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
30433
1486/2018. (X. 8.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a hódmezővásárhelyi honvéd középiskola és kollégium helyszínéül szolgáló ingatlanok tulajdonjogának Magyar Állam részére történő megszerzéséhez szükséges forrás biztosításáról
30435
1487/2018. (X. 8.) Korm. határozat
a nyírbátori Báthori István Múzeum felújításához szükséges intézkedésekről
30437
1488/2018. (X. 8.) Korm. határozat
az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezményt módosító Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
30437
122/2018. (X. 8.) ME határozat
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
30438
123/2018. (X. 8.) ME határozat
a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökhelyetteseinek kinevezéséről
30438
Magyar Közlöny - 2018/153
2018. október 5.
27/2018. (X. 5.) AM rendelet
az afrikai sertéspestis miatt a mangalicasertés-ágazatot sújtó gazdasági veszteségek részleges ellentételezéséhez nyújtott jövedelempótló támogatásról
30394
28/2018. (X. 5.) AM rendelet
az egyes mezőgazdasági támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
30396
1482/2018. (X. 5.) Korm. határozat
az "Eger megyei jogú város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása" című projekt előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról
30399
Magyar Közlöny - 2018/152
2018. október 4.
27/2018. (X. 4.) BM rendelet
a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról
30388
445/2018. (X. 4.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
30389
446/2018. (X. 4.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
30390
1481/2018. (X. 4.) Korm. határozat
a kutatási, fejlesztési és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításáról
30391
121/2018. (X. 4.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
30392
Magyar Közlöny - 2018/151
2018. október 3.
18/2018. (X. 3.) OGY határozat
a földművesek emléknapjáról
30382
19/2018. (X. 3.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
30382
1480/2018. (X. 3.) Korm. határozat
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő, 2018. júniusi és júliusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
30383
Magyar Közlöny - 2018/150
2018. október 2.
178/2018. (X. 2.) Korm. rendelet
az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéssel kapcsolatban közreműködő egyes szervek kijelöléséről és feladatairól
30362
179/2018. (X. 2.) Korm. rendelet
az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes Korm. rendeletek módosításáról
30364
180/2018. (X. 2.) Korm. rendelet
az Esztergom belterületén található Déli Kanonoksor műemléki védelem alatt álló épületének közcélú hasznosítás érdekében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
30372
181/2018. (X. 2.) Korm. rendelet
a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendeletnek a lőfegyverek hatástalanítására vonatkozó európai uniós követelményekkel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról
30373
182/2018. (X. 2.) Korm. rendelet
a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról
30374
1477/2018. (X. 2.) Korm. határozat
a közigazgatási bíráskodás rendszerének elkülönített szervezeti keretek között történő működéséhez szükséges egyes intézkedésekről
30376
1478/2018. (X. 2.) Korm. határozat
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról
30377
1479/2018. (X. 2.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös felhasználású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásához 2018. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról
30379
Magyar Közlöny - 2018/149
2018. október 1.
177/2018. (X. 1.) Korm. rendelet
a Nádudvaron megvalósuló feldolgozóipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 112/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról
30358
1476/2018. (X. 1.) Korm. határozat
a torontói Magyar Diaszpóra Missziós Központ létrehozatalához szükséges forrás biztosításáról szóló 1063/2018. (II. 28.) Korm. határozat módosításáról
30359
120/2018. (X. 1.) ME határozat
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyetteseinek felmentéséről és új elnökhelyettesek kinevezéséről
30360
Magyar Közlöny - 2018/148
2018. október 1.
25/2018. (X. 1.) AM rendelet
az agrárminiszter feladatkörébe tartozó egyes fejezeti kezelésű előirányzatok módosításáról
30346
26/2018. (X. 1.) AM rendelet
a mezőgazdasági termékekre és élelmiszerekre vonatkozó minőségrendszerek és az önkéntes mezőgazdaságitermék-tanúsító rendszerek nemzeti elismeréséről
30353
Magyar Közlöny - 2018/147
2018. szeptember 28.
9/2018. (IX. 28.) MEKH rendelet
a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról
30188
32/2018. (IX. 28.) EMMI rendelet
az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet módosításáról
30332
27/2018. (IX. 28.) IM rendelet
a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról
30339
Köf.5013/2018/8. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
30340
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
30342
444/2018. (IX. 28.) KE határozat
rektori megbízásról
30343
1475/2018. (IX. 28.) Korm. határozat
a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartói joga gyakorlásának átruházásához kapcsolódó egyes intézkedésekről
30343
Magyar Közlöny - 2018/147 - 2. rész
2018. szeptember 28.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
9/2018. (IX. 28.) MEKH rendelet
a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról
30188
32/2018. (IX. 28.) EMMI rendelet
az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet módosításáról
30332
27/2018. (IX. 28.) IM rendelet
a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról
30339
Köf.5013/2018/8. számú határozat
a Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
30340
A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
30342
444/2018. (IX. 28.) KE határozat
rektori megbízásról
30343
1475/2018. (IX. 28.) Korm. határozat
a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartói joga gyakorlásának átruházásához kapcsolódó egyes intézkedésekről
30343
Magyar Közlöny - 2018/146
2018. szeptember 27.
175/2018. (IX. 27.) Korm. rendelet
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
30103
176/2018. (IX. 27.) Korm. rendelet
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
30105
26/2018. (IX. 27.) BM rendelet
a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésre irányuló bejelentés elintézésének és a gyűlés biztosításával kapcsolatos rendőrségi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól
30106
15/2018. (IX. 27.) HM rendelet
az atomenergiáról szóló törvény honvédségi alkalmazásáról
30110
16/2018. (IX. 27.) HM rendelet
a kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló 7/2013. (VII. 25.) HM rendelet módosításáról
30118
17/2018. (IX. 27.) HM rendelet
a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról
30119
19/2018. (IX. 27.) ITM rendelet
egyes energetikai árszabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
30120
20/2018. (IX. 27.) ITM rendelet
a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyós propán-butángáz tartályok biztonsági követelményeiről és a Cseppfolyós Propán-butángáz Tartályok Biztonsági Szabályzatáról
30127
21/2018. (IX. 27.) ITM rendelet
a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzatáról
30144
22/2018. (IX. 27.) ITM rendelet
a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet módosításáról
30168
14/2018. (IX. 27.) AB határozat
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 95/A. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
30172
1471/2018. (IX. 27.) Korm. határozat
a Falusi Útalap létrehozásáról
30179
1472/2018. (IX. 27.) Korm. határozat
a 2019. és 2020. évi fejlesztéspolitikai tájékoztatási célok eléréséhez szükséges források biztosításáról
30181
1473/2018. (IX. 27.) Korm. határozat
a Hanoiban létesítendő Magyar Művelődési és Közösségi Ház elhelyezését biztosító ingatlan megvásárlásához szükséges intézkedésekről
30183
1474/2018. (IX. 27.) Korm. határozat
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2018. júniusi és júliusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
30184
119/2018. (IX. 27.) ME határozat
az Információs Hivatal főigazgatójának kinevezéséről
30186
Magyar Közlöny - 2018/145
2018. szeptember 26.
172/2018. (IX. 26.) Korm. rendelet
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
30088
173/2018. (IX. 26.) Korm. rendelet
a gyülekezési jog gyakorlásával összefüggő kötelezettségek megszegése esetén kiszabható közigazgatási bírság megállapításának és megfizetése módjának részletes szabályairól
30088
174/2018. (IX. 26.) Korm. rendelet
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról
30089
1467/2018. (IX. 26.) Korm. határozat
a napelemes erőművek megvalósítására irányuló beruházásokkal összefüggésben egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
30095
1468/2018. (IX. 26.) Korm. határozat
a 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019) Budapesten történő megrendezéséhez és a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről
30097
1469/2018. (IX. 26.) Korm. határozat
a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegység megépítése II. szakaszának megvalósításáról, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról
30098
1470/2018. (IX. 26.) Korm. határozat
a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
30098
118/2018. (IX. 26.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és kinevezéséről
30099
Magyar Közlöny - 2018/144
2018. szeptember 25.
169/2018. (IX. 25.) Korm. rendelet
az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról szóló 143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
30068
170/2018. (IX. 25.) Korm. rendelet
a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
30069
171/2018. (IX. 25.) Korm. rendelet
a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
30069
31/2018. (IX. 25.) EMMI rendelet
egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
30071
Knk.VII.37.935/2018/2. számú végzés
a Kúria végzése
30073
1457/2018. (IX. 25.) Korm. határozat
a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó egyes kérdésekről
30076
1458/2018. (IX. 25.) Korm. határozat
egyes települési önkormányzatok támogatásáról
30077
1459/2018. (IX. 25.) Korm. határozat
a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartói feladataival kapcsolatos egyes kérdésekről
30079
1460/2018. (IX. 25.) Korm. határozat
az Agro Rehab Nonprofit Kft. fejlesztéseihez nyújtandó forrásjuttatásról
30079
1461/2018. (IX. 25.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a kaposvári intermodális közlekedési csomópont megvalósításához kapcsolódó területszerzés megvalósulása és egyéb felmerülő költségek forrásának biztosítása érdekében történő támogatás biztosításáról
30080
1462/2018. (IX. 25.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a Tatabányai Árpád Gimnázium reálgimnáziummá történő fejlesztése érdekében Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő többlettámogatás biztosításáról
30082
1463/2018. (IX. 25.) Korm. határozat
a turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1549/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat módosításáról
30082
1464/2018. (IX. 25.) Korm. határozat
a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről
30083
1465/2018. (IX. 25.) Korm. határozat
a debreceni autóipari központ, illetve környezete gazdasági, oktatási és kulturális fenntartható fejlődéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
30084
1466/2018. (IX. 25.) Korm. határozat
a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről
30085
Magyar Közlöny - 2018/143
2018. szeptember 21.
1002/2018. (IX. 21.) AB Tü. határozat
az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsai tanácsvezetőinek személyéről
30050
1449/2018. (IX. 21.) Korm. határozat
Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén egy új kiberbiztonságért felelős szakdiplomata álláshely létesítéséről
30051
1450/2018. (IX. 21.) Korm. határozat
a libanoni Antióchiai Szír Maronita Katolikus Egyház projektjei megvalósítását elősegítő kormányzati hozzájárulásról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
30054
1451/2018. (IX. 21.) Korm. határozat
a Szolnoki Szigligeti Színház felújításának támogatásáról
30055
1452/2018. (IX. 21.) Korm. határozat
a TOP-6.2.1-15-MI1-2016-00003 azonosító számú ("Miskolc, Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése" című) és a TOP-6.2.1-15-MI1-2016-00004 azonosító számú ("Dobó Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről
30056
1453/2018. (IX. 21.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott, TOP-6.1.5-16-SG1-2018-00001 azonosító számú, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról
30058
1454/2018. (IX. 21.) Korm. határozat
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról
30060
1455/2018. (IX. 21.) Korm. határozat
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Malajzia közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
30064
1456/2018. (IX. 21.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Szudáni Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
30064
117/2018. (IX. 21.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és Eritrea Állam Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
30065
Magyar Közlöny - 2018/142
2018. szeptember 20.
24/2018. (IX. 20.) BM rendelet
a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról
29978
25/2018. (IX. 20.) BM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 7/2018. (III. 14.) BM rendelet módosításáról
29980
18/2018. (IX. 20.) ITM rendelet
az energiapolitikáért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetekkel szembeni különös követelményekről
29985
8/2018. (IX. 20.) PM rendelet
a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról szóló 28/2013. (VI. 29.) NGM rendelet, valamint egyéb pénzügyi tárgyú rendeletek módosításáról
29986
443/2018. (IX. 20.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
30048
Magyar Közlöny - 2018/141
2018. szeptember 18.
15/2018. (IX. 18.) OGY határozat
a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak megválasztásáról
29972
16/2018. (IX. 18.) OGY határozat
bangóné Borbély Ildikó országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
29972
17/2018. (IX. 18.) OGY határozat
szabó Tímea országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
29973
1446/2018. (IX. 18.) Korm. határozat
az idegennyelv-tudás javításához szükséges, a Nemzeti Versenyképességi Tanács által javasolt lépésekről
29973
1447/2018. (IX. 18.) Korm. határozat
a Széchenyi lánchíd, a budai Váralagút, valamint a hozzájuk kapcsolódó közterületek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő intézkedésekről
29974
1448/2018. (IX. 18.) Korm. határozat
az Európai Unió és tagállamai, valamint a Szingapúri Köztársaság közötti Partnerségi és Együttműködési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
29975
Magyar Közlöny - 2018/140
2018. szeptember 17.
166/2018. (IX. 17.) Korm. rendelet
a honvédelmi ágazat sugárvédelmi hatósági feladatairól
29808
167/2018. (IX. 17.) Korm. rendelet
a történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
29813
168/2018. (IX. 17.) Korm. rendelet
a Budapest I. kerület, Színház utca 1-3. és 5-11. szám alatti ingatlan üzemeltetési és létesítménygazdálkodási feladatainak változásával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
29815
14/2018. (IX. 17.) HM rendelet
a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról
29817
17/2018. (IX. 17.) ITM rendelet
az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet, valamint a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 8/2013. (III. 6.) NGM rendelet módosításáról
29835
1443/2018. (IX. 17.) Korm. határozat
a 2018. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1964/2017. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról
29961
1444/2018. (IX. 17.) Korm. határozat
a "GSM-R távközlési hálózat kiépítése II. ütem megvalósítás" című IKOP - CEF projekt támogatásának növeléséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
29961
1445/2018. (IX. 17.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a Dunaújváros, Szórád Márton utca 39. szám alatti ingatlan felújításához 2018. évben szükséges többletforrás biztosítására vonatkozó előirányzat-átcsoportosításról
29967
113/2018. (IX. 17.) ME határozat
a Magyar-Paraguayi Gazdasági Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének kinevezéséről
29969
114/2018. (IX. 17.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a kulturális központok létesítéséről, működtetéséről és tevékenységéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
29969
115/2018. (IX. 17.) ME határozat
helyettes államtitkár felmentéséről
29969
116/2018. (IX. 17.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
29970
Magyar Közlöny - 2018/139
2018. szeptember 13.
11/2018. (IX. 13.) MvM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról
29798
1442/2018. (IX. 13.) Korm. határozat
a Határtalanul! programmal kapcsolatos feladatok átadásával összefüggő intézkedésekről
29805
Magyar Közlöny - 2018/138
2018. szeptember 12.
414/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
29787
415/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
29787
416/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
29787
417/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
29788
418/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
29788
419/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
29788
420/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
29789
421/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
29789
422/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
29789
423/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
29790
424/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
29790
425/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói felmentésről
29790
426/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
29791
427/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
29791
428/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
29791
429/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
29792
430/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
29792
431/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
29792
432/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
29793
433/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
29793
434/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
29793
435/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
29794
436/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
29794
437/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
29794
438/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
29795
439/2018. (IX. 12.) KE határozat
bírói kinevezésről
29795
440/2018. (IX. 12.) KE határozat
a 367/2015. (IX. 2.) KE határozat módosításáról
29795
441/2018. (IX. 12.) KE határozat
a 369/2015. (IX. 2.) KE határozat módosításáról
29796
442/2018. (IX. 12.) KE határozat
a 373/2015. (IX. 2.) KE határozat módosításáról
29796
1441/2018. (IX. 12.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti, a végzettségek, a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
29796
Magyar Közlöny - 2018/137
2018. szeptember 11.
164/2018. (IX. 11.) Korm. rendelet
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet és a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
29753
165/2018. (IX. 11.) Korm. rendelet
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról
29754
16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet
a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról
29757
411/2018. (IX. 11.) KE határozat
Államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról
29766
412/2018. (IX. 11.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
29766
413/2018. (IX. 11.) KE határozat
az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről
29767
1428/2018. (IX. 11.) Korm. határozat
a GINOP-8.2.5-17 azonosító jelű Üzleti infokommunikációs, digitalizációs tőkealap pénzügyi eszköz termékleírása módosításáról
29767
1429/2018. (IX. 11.) Korm. határozat
a Rába Futómű Gyártó és Kereskedelmi Kft.-vel összefüggésben a GINOP-6.1.5-17 azonosító számú ("Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról
29767
1430/2018. (IX. 11.) Korm. határozat
a ZÁHONY-PORT Záhonyi Logisztikai és Rakománykezelési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a GINOP-2.1.2-8.1.4-16 azonosító számú ("Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról
29768
1431/2018. (IX. 11.) Korm. határozat
a KEHOP-1.4.0-15-2015-00009 azonosító számú ("Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság működési területén" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
29768
1432/2018. (IX. 11.) Korm. határozat
a "Beregi komplex árapasztási és ártér-revitalizációs fejlesztés" című, KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0007 azonosító számú projekt vonatkozásában megállapított pénzügyi korrekció teljesítéséhez szükséges költségvetési forrás biztosításáról
29770
1433/2018. (IX. 11.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott, TOP-6.1.5-16-TB1-2017-00002 azonosító számú, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról
29770
1434/2018. (IX. 11.) Korm. határozat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-16 "Ipari parkok, iparterületek fejlesztése" című konstrukció keretében benyújtott projektek belső költségátcsoportosításáról
29772
1435/2018. (IX. 11.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a győri Digitális Fejlesztési Központ szakmai megvalósításához szükséges 2018. évi forrás biztosítása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
29774
1436/2018. (IX. 11.) Korm. határozat
a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat módosításáról
29776
1437/2018. (IX. 11.) Korm. határozat
a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
29778
1438/2018. (IX. 11.) Korm. határozat
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat és az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2. prioritása keretében finanszírozott egyes intézményi férőhely kiváltási projektek támogatási összegének növeléséről szóló 1319/2018. (VII. 18.) Korm. határozat módosításáról
29780
1439/2018. (IX. 11.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az országonkénti jelentések cseréjéről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
29783
1440/2018. (IX. 11.) Korm. határozat
a Magyarország és az Argentin Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
29783
112/2018. (IX. 11.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
29784
Magyar Közlöny - 2018/136
2018. szeptember 10.
162/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Népegészségügyi Központ létrehozásával kapcsolatos módosításáról
29730
163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet
a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
29741
410/2018. (IX. 10.) KE határozat
egyetemi tanári kinevezésekről
29745
1426/2018. (IX. 10.) Korm. határozat
a hazai vízgazdálkodás öntözési célt szolgáló fejlesztési javaslatairól
29747
1427/2018. (IX. 10.) Korm. határozat
az Országos Széchényi Könyvtár archívumainak elhelyezését szolgáló archivális és szolgáltató raktárak megvalósítását célzó beruházás előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1911/2017. (XII. 7.) Korm. határozat módosításáról
29748
Magyar Közlöny - 2018/135
2018. szeptember 7.
160/2018. (IX. 7.) Korm. rendelet
a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
29606
161/2018. (IX. 7.) Korm. rendelet
a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról
29613
26/2018. (IX. 7.) IM rendelet
egyes választásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
29616
15/2018. (IX. 7.) ITM rendelet
az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértői tevékenységgel kapcsolatos eljárások díjairól szóló 59/2011. (XI. 25.) NFM rendelet módosításáról
29714
1414/2018. (IX. 7.) Korm. határozat
a FIA Rallye Európa-bajnokság magyarországi futamának 2019-2023 között történő megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
29715
1415/2018. (IX. 7.) Korm. határozat
a 2023. évi IAAF Atlétikai Világbajnokság megrendezése érdekében pályázat benyújtásához szükséges kormányzati intézkedésekről
29716
1416/2018. (IX. 7.) Korm. határozat
a Kisfaludy Szállásfejlesztési Konstrukció megvalósításához, illetve az egyes kiemelt turisztikai fejlesztések finanszírozásához szükséges kormányzati intézkedésekről
29718
1417/2018. (IX. 7.) Korm. határozat
a nyíregyházi multifunkcionális autó-motor sport aréna megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
29719
1418/2018. (IX. 7.) Korm. határozat
a vajdasági gazdaságfejlesztési program 2018. évi megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról
29722
1419/2018. (IX. 7.) Korm. határozat
egyes turisztikai tárgyú kormányhatározatok módosításáról
29722
1420/2018. (IX. 7.) Korm. határozat
az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság létrehozásáról szóló 1472/2012. (X. 29.) Korm. határozat módosításáról
29723
1421/2018. (IX. 7.) Korm. határozat
a közszolgálati ellenőrzések 2018. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont szervekről
29723
1422/2018. (IX. 7.) Korm. határozat
a Sorsok Háza Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ megnyitásához szükséges intézkedésekről
29724
1423/2018. (IX. 7.) Korm. határozat
a Határtalanul! program támogatásának biztosításáról
29726
1424/2018. (IX. 7.) Korm. határozat
a Magyarország 2012-2020. évre szóló külgazdasági stratégiájának végrehajtásáról szóló 1109/2012. (IV. 12.) Korm. határozat visszavonásáról
29726
1425/2018. (IX. 7.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és az Ugandai Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködési egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
29726
110/2018. (IX. 7.) ME határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között, a kölcsönös vízummentességről szóló, Pekingben, 1992. április 28-án létrejött megállapodás módosításának létrehozására adott felhatalmazásról
29727
111/2018. (IX. 7.) ME határozat
az Országos Statisztikai Tanács tagjainak megbízásáról
29727
Magyar Közlöny - 2018/134
2018. szeptember 4.
14/2018. (IX. 4.) ITM rendelet
egyes iparszabályozási tárgyú rendeletek módosításáról
29568
13/2018. (IX. 4.) AB határozat
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvénynek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról szóló törvény 1. §-a és 4. §-a alaptörvény-ellenességének megállapításáról
29577
408/2018. (IX. 4.) KE határozat
bírói kinevezésről
29603
409/2018. (IX. 4.) KE határozat
rektori megbízásról
29603
109/2018. (IX. 4.) ME határozat
főiskolai tanárok kinevezéséről
29604
Magyar Közlöny - 2018/133
2018. szeptember 3.
154/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet
a Budai Palotanegyed területébe tartozó ingatlanok meghatározásáról
29551
155/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet
a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
29552
156/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet
a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról
29554
157/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet
a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet, és az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
29555
158/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet
a közszolgálati tisztviselők és az állami tisztviselők jogviszonyának megszűnésével és megszüntetésével összefüggő egyes eljárási részletkérdésekről szóló 98/2018. (VI. 1.) Korm. rendelet módosításáról
29556
159/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet
a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról
29557
25/2018. (IX. 3.) IM rendelet
az adatkezelési engedélyezési eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
29558
406/2018. (IX. 3.) KE határozat
Államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról
29560
407/2018. (IX. 3.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
29560
1407/2018. (IX. 3.) Korm. határozat
a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról
29561
1408/2018. (IX. 3.) Korm. határozat
a "Beruházás ösztönzési célelőirányzat" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-módosítás nélküli túllépésének engedélyezéséről
29561
1409/2018. (IX. 3.) Korm. határozat
a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
29561
1410/2018. (IX. 3.) Korm. határozat
a Güntner-Tata Hűtőtechnikai Kft. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
29564
1411/2018. (IX. 3.) Korm. határozat
a REHAU-Automotive Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
29564
1412/2018. (IX. 3.) Korm. határozat
a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Államközi Szervezet (OTIF) 2018. szeptember 25-26. között Bernben sorra kerülő 13. Közgyűlésén történő módosítása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
29564
1413/2018. (IX. 3.) Korm. határozat
a Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a polgári ügyekben nyújtandó kölcsönös jogsegélyről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
29565
Magyar Közlöny - 2018/132
2018. augusztus 31.
153/2018. (VIII. 31.) Korm. rendelet
az egyházi és a nemzetiségi támogatásokra vonatkozó egyes kormányrendeleteknek, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletnek a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról szóló 2018. évi XLVII. törvénnyel összefüggő módosításáról
29454
1/2018. (VIII. 31.) TNM rendelet
a nemzetiségi és egyházi célú, valamint az üldözött keresztények megsegítését célzó fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
29457
2/2018. (VIII. 31.) TNM rendelet
a nemzetiségi célú támogatásokkal kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról
29477
24/2018. (VIII. 31.) AM rendelet
az agrárminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes agrártárgyú rendeletek módosításáról
29480
13/2018. (VIII. 31.) HM rendelet
a honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet módosításáról
29508
24/2018. (VIII. 31.) IM rendelet
az egyes cégjogi és igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
29530
13/2018. (VIII. 31.) ITM rendelet
az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról
29536
1403/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról
29537
1404/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 4. Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
29544
1405/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat
a Batthyány Lajos Alapítvány támogatásáról
29544
1406/2018. (VIII. 31.) Korm. határozat
a hazai forrásból megvalósuló közbeszerzésekkel kapcsolatos egyes kormányhatározatok módosításáról
29546
108/2018. (VIII. 31.) ME határozat
a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a Bolgár Köztársaság budapesti diplomáciai képviseletének ingatlanszükségleteit illető kérdések rendezéséről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
29546
Magyar Közlöny - 2018/131
2018. augusztus 30.
152/2018. (VIII. 30.) Korm. rendelet
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
29402
23/2018. (VIII. 30.) BM rendelet
a rendészetért felelős miniszter irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői intézménynél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak munkaköri alkalmassági vizsgálatára és az alkalmasság véleményezésére vonatkozó szabályokról, valamint az eljárás rendjéről
29403
30/2018. (VIII. 30.) EMMI rendelet
a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról
29404
23/2018. (VIII. 30.) IM rendelet
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása és a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről
29427
1396/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat
az M1 autópálya további helyreállításához és biztonságos üzemeltetéséhez szükséges feltételek biztosításáról
29447
1397/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat
az "Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak" elnevezésű program 2018/2019-es tanév őszi félévének költségvetési támogatásáról
29448
1398/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat
a magyarországi szerb nemzetiség oktatási céljainak megvalósításával kapcsolatos egyes intézkedésekről
29448
1399/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat
a Budapest Főváros X. kerület Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet keretében járóbeteg-szakellátást nyújtó Kőbányai Egészségház megújítását célzó infrastrukturális beruházások megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról
29449
1400/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat
a Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásának II. ütemével összefüggő kormányzati intézkedésekről
29449
1401/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat
a Nyíregyháza megyei jogú város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
29450
1402/2018. (VIII. 30.) Korm. határozat
az Iváncsa község külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
29450
107/2018. (VIII. 30.) ME határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között az illegális kábítószer-kereskedelem, a szervezett bűnözés és a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemben való együttműködésről szóló megállapodás megújításáról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
29451
Magyar Közlöny - 2018/130
2018. augusztus 29.
28/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelet
az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról
29362
29/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelet
az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről
29372
11/2018. (VIII. 29.) ITM rendelet
a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
29373
12/2018. (VIII. 29.) ITM rendelet
az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról szóló 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról
29378
7/2018. (VIII. 29.) PM rendelet
a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet módosításáról
29379
Magyar Közlöny - 2018/129
2018. augusztus 23.
8/2018. (VIII. 23.) MEKH rendelet
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról
29314
22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet
a közjegyzői díjszabásról
29316
5/2018. (VIII. 23.) KKM rendelet
a tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet módosításáról szóló 1/2014. (II. 19.) KüM rendelet és a tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet módosításáról szóló 4/2016. (VII. 22.) KKM rendelet hatályon kívül helyezéséről
29323
6/2018. (VIII. 23.) PM rendelet
a 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
29324
391/2018. (VIII. 23.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
29325
392/2018. (VIII. 23.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
29325
393/2018. (VIII. 23.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
29327
394/2018. (VIII. 23.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
29332
395/2018. (VIII. 23.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
29337
396/2018. (VIII. 23.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
29349
397/2018. (VIII. 23.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
29354
398/2018. (VIII. 23.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
29356
399/2018. (VIII. 23.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
29356
400/2018. (VIII. 23.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
29357
401/2018. (VIII. 23.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
29357
402/2018. (VIII. 23.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
29358
403/2018. (VIII. 23.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
29358
404/2018. (VIII. 23.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
29359
405/2018. (VIII. 23.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
29359
Magyar Közlöny - 2018/128
2018. augusztus 21.
29/2018. (VIII. 21.) MNB rendelet
a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet módosításáról
29228
9/2018. (VIII. 21.) ITM rendelet
a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról
29232
10/2018. (VIII. 21.) ITM rendelet
az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról
29255
1395/2018. (VIII. 21.) Korm. határozat
a Népművészet Mestere díj 2018. évi adományozásáról
29311
Magyar Közlöny - 2018/127
2018. augusztus 17.
22/2018. (VIII. 17.) AM rendelet
az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
29216
23/2018. (VIII. 17.) AM rendelet
a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet módosításáról
29218
8/2018. (VIII. 17.) ITM rendelet
az ömlesztőhegesztés végzésének feltételeiről
29219
386/2018. (VIII. 17.) KE határozat
altábornagyi előléptetésről
29223
387/2018. (VIII. 17.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
29223
388/2018. (VIII. 17.) KE határozat
altábornagyi előléptetésről
29224
389/2018. (VIII. 17.) KE határozat
dandártábornoki kinevezésről
29224
390/2018. (VIII. 17.) KE határozat
rektori megbízás alóli felmentésről
29225
Magyar Közlöny - 2018/126
2018. augusztus 13.
143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet
a rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról
144/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet
a fogyasztók részére vezetett fizetési számlákhoz kapcsolódó díjakról történő tájékoztatás egyes kérdéseiről
145/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet
a kiemelt településkép-védelmi környezettel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
146/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, valamint az államtudományi képzés képesítéseinek a közigazgatásban történő bevezetésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
147/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet
az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet módosításáról
148/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet
az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
149/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet
az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 266/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet módosításáról
150/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet
az egyes kormányrendeleteknek a toronyházak építésének szabályozásával kapcsolatos módosításáról
151/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet
az üldözött keresztények megsegítésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges egyes jogszabályok módosításairól
7/2018. (VIII. 13.) MEKH rendelet
a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról
4/2018. (VIII. 13.) KKM rendelet
a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról
385/2018. (VIII. 13.) KE határozat
kitüntetés adományozásáról
1367/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a 2018. évi fejlesztéspolitikai célokról
1368/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a fiatalok pénzügyi tudatosságát növelő oktatási kompetenciák támogatásáról
1369/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
Magyarország és a nyugat-balkáni régió gazdasági kapcsolatainak élénkítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
1370/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
az új állami informatikai rendszerek üzembe helyezése esetén alkalmazandó intézkedésről
1371/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2018. évi technikai segítségnyújtási pályázati kiírására benyújtásra kerülő, az elektromos töltőállomások és alternatív üzemanyagtöltő állomások adatainak összegyűjtésével kapcsolatos pályázatban történő magyar részvétel jóváhagyásáról
1372/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a Steindl Imre Program harmadik ütemével kapcsolatos további döntések meghozataláról
1373/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében megvalósuló, a Magyar Honvédség Központi Logisztikai és Kiképzési Bázis megvalósításával összefüggő feladatokról
1374/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
az Audi Hungaria Általános Művelődési Központ működéséhez szükséges forrás biztosításáról
1375/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a BorgWarner Oroszlány Korlátolt Felelősségű Társaság és a BorgWarner Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
1376/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a Magyarországi Református Egyház Zsinatának a "Bentlakásos programok az SDG-ben" tárgyú beszerzése közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről
1377/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a Magyar Művészeti Akadémia részére többletforrás biztosításáról
1378/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
az Államreform Bizottság felállításáról szóló 1602/2014. (XI. 4.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről
1379/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a "8 db nagykapacitású motorvonat beszerzése a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére" című projekt kiemelt projektként történő nevesítéséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
1380/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról és a hazai építőipari vállalkozások hatékonyságnövelésére irányuló forrás biztosításáról szóló 1031/2018. (II. 8.) Korm. határozat módosításáról
1381/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról, valamint a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelés feltételeinek biztosítását és fejlesztését szolgáló intézkedésekről szóló 1296/2017. (VI. 2.) Korm. határozat módosításáról
1382/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a Göd város külterületén található egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
1383/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a Göd város területén található egyes földrészletek megszerzéséhez és fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról
1384/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a Göd város infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó, az önkormányzat szervezésében megvalósuló beruházási feladatok 2018. évi finanszírozásáról
1385/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a Göd város területén található egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról és a terület fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről
1386/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
egyes fejlesztések előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló kormányhatározatok módosításáról
1387/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról és a központi költségvetést érintő címrendi módosításról
1388/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
az IKOP-4.1.0-15-2016-00001 azonosító számú ("48. sz. főút Debrecen-Nyírábrány, országhatár szakasz fejlesztése" című) kiemelt projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
1389/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
az IKOP-3.2.0-15-2016-00019 azonosító számú ["Szabadbattyán-Tapolca-Keszthely villamos üzem kiépítése a Balaton körül I. ütem (Szabadbattyán-Balatonfüred) előkészítése és kivitelezése és a II. ütem előkészítése" című] kiemelt projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
1390/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a KEHOP-1.3.0-15-2015-00006 azonosító számú ("Derecskei-főcsatorna korszerűsítése" című) projekt támogatásának növeléséről
1391/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron, Dunakiliti és Doborgaz (Dobroho¹») között létesítendő, kerékpárosok és gyalogosok közlekedésére szolgáló híd, valamint a hídhoz kapcsolódó létesítmények felépítéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1392/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
az Egyetemes Postaegyesület (Universal Postal Union) Kongresszusain való magyar részvételről
1393/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
az Egyetemes Postaegyesület (Universal Postal Union) 2. Rendkívüli Kongresszusán az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya, az Egyetemes Postaegyezmény és az Általános Szabályzat módosítása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1394/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat
Magyarország Kínai Nemzetközi Import Expo elnevezésű eseményen történő részvételéről
106/2018. (VIII. 13.) ME határozat
a Nemzetközi Beruházási Bank és a Magyarország Kormánya között kötendő, a Nemzetközi Beruházási Bank Európai Egységének magyarországi elhelyezéséről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
Magyar Közlöny - 2018/125
2018. augusztus 7.
21/2018. (VIII. 7.) AM rendelet
a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet módosításáról
29112
26/2018. (VIII. 7.) EMMI rendelet
a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról
29112
27/2018. (VIII. 7.) EMMI rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek a bölcsődei ellátással összefüggő módosításáról
29116
1366/2018. (VIII. 7.) Korm. határozat
"Életmentő Emlékérem" adományozásáról
29126
Magyar Közlöny - 2018/124
2018. augusztus 1.
3/2018. (VIII. 1.) NVTNM rendelet
az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
29108
Magyar Közlöny - 2018/123
2018. július 31.
2018. évi L. törvény
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
28841
2018. évi LI. törvény
a Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az államhatárról szóló Szerződés kihirdetéséről
29037
2018. évi LII. törvény
a szociális hozzájárulási adóról
29055
2018. évi LIII. törvény
a magánélet védelméről
29073
2018. évi LIV. törvény
az üzleti titok védelméről
29076
2018. évi LV. törvény
a gyülekezési jogról
29086
27/2018. (VII. 31.) MNB rendelet
a "Hevesy György" ezüst emlékérme kibocsátásáról
29094
28/2018. (VII. 31.) MNB rendelet
a "Hevesy György" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
29096
25/2018. (VII. 31.) EMMI rendelet
a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet módosításáról
29098
368/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói felmentésről
29100
369/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói felmentésről
29100
370/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói felmentésről
29100
371/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói felmentésről
29101
372/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói felmentésről
29101
373/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói felmentésről
29101
374/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
29102
375/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
29102
376/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
29102
377/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
29103
378/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
29103
379/2018. (VII. 31.) KE határozat
@Tart2 = Bírói kinevezésről
29103
380/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
29104
381/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
29104
382/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
29104
383/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
29105
384/2018. (VII. 31.) KE határozat
bírói kinevezésről
29105
Magyar Közlöny - 2018/122
2018. július 30.
2018. évi XLII. törvény
a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a diplomata, szolgálati és különleges útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről
28794
2018. évi XLIII. törvény
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról
28799
2018. évi XLIV. törvény
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról
28799
2018. évi XLV. törvény
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról
28802
2018. évi XLVI. törvény
a sportról szóló 2004. évi I. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról
28804
2018. évi XLVII. törvény
a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról
28805
2018. évi XLVIII. törvény
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói jogait érintő egyes törvények módosításáról
28810
2018. évi XLIX. törvény
a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról
28813
142/2018. (VII. 30.) Korm. rendelet
a Budapest Diákváros - Déli Városkapu Fejlesztési Program megvalósításával összefüggésében egyes kormányrendeletek módosításáról
28826
365/2018. (VII. 30.) KE határozat
a Kúria elnökhelyettesének ismételt kinevezéséről
28836
366/2018. (VII. 30.) KE határozat
a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács tagja megbízatása megszűnésének megállapításáról
28836
367/2018. (VII. 30.) KE határozat
a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagjává történő kinevezésről
28836
1365/2018. (VII. 30.) Korm. határozat
a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
28837
Magyar Közlöny - 2018/121
2018. július 27.
141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet
egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról
28770
1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat
a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről
28791
Magyar Közlöny - 2018/120
2018. július 27.
10/2018. (VII. 27.) MvM rendelet
egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről
27476
19/2018. (VII. 27.) AM rendelet
az egyes borászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
27479
20/2018. (VII. 27.) AM rendelet
az erdészeti termőhelyfeltárás részletes szabályairól szóló 36/2010. (IV. 13.) FVM rendelet, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet módosításáról
27503
24/2018. (VII. 27.) EMMI rendelet
az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról
27505
12/2018. (VII. 27.) HM rendelet
egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
28738
6/2018. BJE határozat
a Kúria büntető jogegységi határozata
28756
Magyar Közlöny - 2018/119
2018. július 26.
138/2018. (VII. 26.) Korm. rendelet
a büntetőeljáráshoz kapcsolódó egyszerűsített kártalanítási eljárás részletes szabályairól
27361
139/2018. (VII. 26.) Korm. rendelet
a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
27363
140/2018. (VII. 26.) Korm. rendelet
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
27364
7/2018. (VII. 26.) ITM rendelet
a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosításáról
27365
1344/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégiához kapcsolódó első kétéves cselekvési tervről (2018-2019)
27440
1345/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
az Energetikai Ásványvagyon-hasznosítási és Készletgazdálkodási Cselekvési Tervről
27440
1346/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformja kutatómunkájának támogatására vonatkozó kormányzati intézkedésekről
27442
1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról
27443
1348/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
a XV. Pénzügyminisztérium és a XI. Miniszterelnökség költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
27458
1349/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1438/2017. (VI. 30.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről
27460
1350/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
a 2018. évi terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges további költségvetési többletforrások biztosításáról
27460
1351/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
az egyes vízkárelhárítási tevékenységek többletforrás igényének finanszírozásáról
27461
1352/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében megvalósuló egyes beruházások forrásigényének átütemezéséről
27461
1353/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
a 2021. évi UEFA U21 labdarúgó Európa-bajnokság magyar-szlovén társrendezése érdekében benyújtandó pályázathoz szükséges kormányzati intézkedésekről
27464
1354/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
a 2020 World Sailing Annual Conference megrendezése érdekében pályázat benyújtásához szükséges kormányzati intézkedésekről
27465
1355/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
az osztrák lovas szolgálat felállításához lovak adományozásáról
27465
1356/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
egyes állami tulajdonú ingóságoknak az Afgán Nemzeti Rendőrség (ANP) részére történő térítésmentes átadásáról
27466
1357/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
Állami tulajdonban álló ingatlan Bicske Város Önkormányzata részére ingyenesen történő tulajdonba adásáról
27467
1358/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
a KIRÁLY Sportlétesítmény fejlesztése tárgyú beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról és további feladatokról
27468
1359/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
a Tomori Pál Főiskola, valamint az Újhartyáni Német Nemzetiségi Önkormányzat részére történő költségvetési támogatás igénybevételéhez szükséges forrás biztosításáról
27471
1360/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1250/2018. (V. 25.) Korm. határozat módosításáról
27471
1361/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Egyezmény, valamint a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Egyezmény Végrehajtási Megállapodása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
27472
1362/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
27472
1363/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya között a diplomata-, szolgálati és különleges útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
27473
102/2018. (VII. 26.) ME határozat
helyettes államtitkár felmentéséről
27473
103/2018. (VII. 26.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
27473
104/2018. (VII. 26.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról
27474
105/2018. (VII. 26.) ME határozat
a nemzeti joghatóságon kívül eső területek tengeri biológiai sokféleségének megőrzéséről és fenntartható hasznosításáról szóló, az ENSZ Tengerjogi Egyezménye keretében létrejövő, jogilag kötelező erejű nemzetközi szerződés kidolgozásával megbízott kormányközi konferencia ülésein való magyar részvételről
27474
Magyar Közlöny - 2018/118
2018. július 25.
136/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeletek technikai deregulációjáról
27346
137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet
az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról
27346
1336/2018. (VII. 25.) Korm. határozat
a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő további megvalósításával kapcsolatos feladatokról
27349
1337/2018. (VII. 25.) Korm. határozat
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program módosításáról
27351
1338/2018. (VII. 25.) Korm. határozat
a 2014-2020. évekre szóló Vidékfejlesztési Program módosításáról
27351
1339/2018. (VII. 25.) Korm. határozat
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
27352
1340/2018. (VII. 25.) Korm. határozat
a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
27356
1341/2018. (VII. 25.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Magyarországi Református Egyház közötti Megállapodás megújításáról és az azzal összefüggő feladatokról szóló 1821/2017. (XI. 9.) Korm. határozat költségvetési feltételeinek biztosításáról szóló 1116/2018. (III. 19.) Korm. határozat módosításáról
27356
1342/2018. (VII. 25.) Korm. határozat
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
27357
1343/2018. (VII. 25.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Őrhalom és Ipolyvarbó (Vrbovka) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
27358
Magyar Közlöny - 2018/117
2018. július 25.
2018. évi XXXV. törvény
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról
27164
2018. évi XXXVI. törvény
egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról
27164
2018. évi XXXVII. törvény
az állami vagyongazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról
27196
2018. évi XXXVIII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról
27197
2018. évi XXXIX. törvény
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról
27225
2018. évi XL. törvény
Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról
27227
2018. évi XLI. törvény
az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról
27257
135/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet
az egyes klímapolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
27332
6/2018. (VII. 25.) MEKH rendelet
a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet módosításáról
27335
359/2018. (VII. 25.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
27336
360/2018. (VII. 25.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
27336
361/2018. (VII. 25.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
27337
362/2018. (VII. 25.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
27337
363/2018. (VII. 25.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
27338
364/2018. (VII. 25.) KE határozat
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
27338
1334/2018. (VII. 25.) Korm. határozat
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2018. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
27339
1335/2018. (VII. 25.) Korm. határozat
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2018. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
27341
Magyar Közlöny - 2018/116
2018. július 23.
129/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet
a Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzékváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről
27132
130/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet
az Európai Foglalkoztatási Szolgálat tevékenységében részt vevő állami foglalkoztatási szerv feladatairól, valamint más szervezetek e tevékenységben történő részvételének feltételeiről
27133
131/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet
egyes pénzforgalmi és számviteli tárgyú kormányrendeletek módosításáról
27139
132/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet
az innovációért és technológiáért felelős miniszter hulladékgazdálkodást érintő feladat- és hatáskörével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
27141
133/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet
a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
27145
134/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet
a világörökség védelmével összefüggésben a magyar államot megillető elővásárlási jog gyakorlásának szabályairól szóló 455/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról
27157
18/2018. (VII. 23.) AM rendelet
az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről szóló 7/2003. (V. 16.) KvVM-GKM együttes rendelet módosításáról
27158
1331/2018. (VII. 23.) Korm. határozat
az ENSZ Globális Migrációs Kompaktjának végső szövegtervezetére vonatkozó magyar álláspontról
27159
1332/2018. (VII. 23.) Korm. határozat
a Markaz község külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
27159
1333/2018. (VII. 23.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében a szolnoki Véső úti sporttelep és strandfürdő fejlesztése beruházás megvalósítása érdekében történő támogatás biztosításáról
27159
97/2018. (VII. 23.) ME határozat
az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok, valamint a tartományi szintű vegyes bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről
27160
98/2018. (VII. 23.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról
27161
99/2018. (VII. 23.) ME határozat
helyettes államtitkár kinevezéséről
27162
100/2018. (VII. 23.) ME határozat
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
27162
101/2018. (VII. 23.) ME határozat
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének kinevezéséről
27162
Magyar Közlöny - 2018/115
2018. július 20.
2018. évi XXXIV. törvény
a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2017. évi módosításainak kihirdetéséről
26932
9/2018. (VII. 20.) MvM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelettel összefüggő módosításáról
27124
96/2018. (VII. 20.) ME határozat
Magyarország Kormánya és Indiana Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
27129
Magyar Közlöny - 2018/115 - 2. rész
2018. július 20.
Letöltés (PDF)
Tartalomjegyzék:
2018. évi XXXIV. törvény
a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2017. évi módosításainak kihirdetéséről
26932